Областната Комисия по заетост класира и предложи пред Агенцията по заетостта за окончателно одобрение 11 проекта по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”- 2011 г.

03 Декември 2010, 1924 прочита

Областната Комисия по заетост класира и предложи пред Агенцията по заетостта за окончателно одобрение 11 проекта от 10- те общини и един проект на Областен управител. Разпределението на средствата по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”- 2011 г. на национално ниво е в рамките на общия недостиг на средства и е съобразено с обективните показатели: равнище на безработица по общини и брой лица на социално подпомагане. Планираното разпределение на средства е съгласувано и с Националното сдружение на общините. Съгласно справката за бюджета на Агенция по заетостта, одобрените средства за дейности по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”- 2011 г. за област Смолян са в размер на 169 950 лева, което съгласно подадените проекти очертава недостиг за 2011 г. от порядъка на 358 028 лева. Комисията взе решение в периода на реализация на проектите да търси възможност за текущо дофинансиране с допълнителни средства за общините от област Смолян. Повече от половината от заложените дейности в проектите на общините за предстоящата година са за дейности с траен характер. Тази година параметрите по Програмата са променени и предвиденият срок за изпълнение на дейностите е удължен и е в периода м. януари – м. декември 2011 г., т.е. разкритите работни места могат да бъдат с продължителност 12 месеца, при 6-часов работен ден.
Окончателното одобрение на оценените и класирани проекти за финансиране, ще се извърши от Агенцията по заетостта до 15.12.2010 г.