Ролята на професионалното образование за кадровото осигуряване на регионалната икономика, бе обсъдена на проведената в Областна администрация Кръгла маса

28 Януари 2011, 2025 прочита

Кръгла маса на тема „Ролята на професионалното образование за кадровото осигуряване на регионалната икономика” бе проведена на 27.01.11 г. Тя е съвместна инициатива Областна администрация Смолян и Регионалния инспекторат по образование – Смолян. Целта на инициативата е подобряване на взаимодействието между представителите на бизнеса в региона и професионалните училища, за качествено издигане подготовката на учениците и адекватно отговаряне на нуждите на реалния производствен процес.
Сред участниците бяха представители на водещи фирми по браншове от регионалната икономика, ръководителите на професионалните гимназии, и други институции и организации, имащи отношение към разглежданата тематика.
Представено бе състоянието на училищната мрежа за професионално образование и обучение в областта, динамиката на държавния план-прием през последните 5 години, както и проблемите и перспективите в тази насока.
За оформянето на обективна картина за нагласата на бизнеса към кадрите в района, бе изготвена и проведена Анкета „10 въпроса към 100 работодатели”, чиито резултати и анализ бе представен пред участниците в кръглата маса. Откроени бяха следните по-важни моменти за практическата насоченост, актуалност и адаптивност на професионалната подготовка на кадрите в област Смолян:

1. Работодателите, проявяващи интерес към професионално направление стопанско управление и икономика, са на мнение, че знанията на учениците са актуални, с добра, но не достатъчна практическа насоченост, като децата демонстрират и добра адаптивност при провеждане на производствената пратика в конкретните фирми.
2. Представителите на строителния бизнес споделят, че практическата насоченост не е на добро ниво; малко ученици се насочват към строителството. Тревожен е фактът, че не е достатъчна подготовката за работа със специфичен софтуер.
3. За професионално направление техника и технологии, се дава оценка от задоволителна към добра - за практическа насоченост, но и тук работодателите биха искали обучението да се провежда на съвременни машини, използвани в производството, защото реалният бизнес изпреварва учебния процес и е на лице непознаване на новите технологии в производството.
4. Професионално направление туризъм е добре да работи за повишаване квалификацията на своите кадри, както и да обърне внимание върху трудовата дисциплина при провеждане на практиката, но като цяло е дадена добра оценка на практическата насоченост на професионалната подготовка.
5. За направление горско и селско стопанство работодателите заявяват, че учениците се справят добре при провеждане на производствената практика, което говори за добра практическа насоченост и актуалност на професионалната подготовка, като споделят и нуждата от повече кадри за работа в селското стопанство.

Работодателите от област Смолян, отправиха препоръки за подобряване на взаимодействието между професионалното образование и нуждите за кадрово осигуряване на регионалната икономика, които се изразяват в следното:

1. Осъществяване на съвместни дейности и договори за практическо обучение във фирмите.
2. Промени в нормативната уредба с цел осигуряване на икономически стимули за фирмите и повишаване на тяхната ангажираност към системата на професионалното образование.
3. Осъществяване на ежегодни срещи, с цел заявяване от работодателите на нужда от кадри от конкретно професионално направление, преди подготовката на държавния план-прием на училищата.
4. Разработване на съвместни проекти с цел осигуряване на финансиране за стипендии на даровити ученици от различните професионални направления.
5. По-тясно профилиране на кадрите.
6. Изграждане на система за професионално ориентиране, адаптирана към нуждите на бизнеса в област Смолян.
7. Въвеждане на съвременни машини и технологии за обвързване на практическата подготовка с реалния бизнес.
8. Изграждане на информационна система за запознаване на представителите на бизнеса с предлаганите специалности и професии по направления.

Заместник областният управител инж. Чавдар Фурлански призова представителите на бизнеса да организират ежегодно във фирмите си ден на отворените врати под надслов „Ден на професията”. Според него това ще даде възможност на учениците, завършващи 7 и 8 клас, след като се запознаят на място със спецификата и особеностите да различните професии, да се ориентират съзнателно в своите предпочитания. Мероприятието може да бъде в рамките на системата за професионално ориентиране, адаптирана към нуждите на бизнеса в област Смолян и се планира да се осъществи през идващите пролетни месеци
Проведената кръгла маса поставя началото на едно добро бъдещо сътрудничеството между образованието и бизнеса на местно ниво, на нов етап на взаимодействие, който включва освен обмяната на рационални идеи и предприемането на конкретни стъпки от всички заинтересовани страни за сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение.