Комисии към областните управители ще разглеждат и предлагат решения по предложения и сигнали на гражданите

21 Април 2011, 2016 прочита

Областният управител инж. Стефан Стайков взе участие в заседание на Министерски съвет, проведено на 20.04.2011г., на което правителството прие промяна в Устройствения правилник на областните администрации. С нея се създава механизъм за ефективно изпълнение на правомощията на областните управители при и по повод получаваните предложения и сигнали на граждани и организации, отнасящи се до дейността на административни структури и организациите, предоставящи обществени услуги на територията на областта. За целта областният управител ще сформира нарочна комисия, която приема и анализира сигналите и предложенията и ги изпраща на съответния компетентен орган. Една от основните задачи на комисията е да се информира за предприетите действия и за решението по съответното предложение или сигнал. Дейността на комисията ще се осъществява в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс.
Комисията ще се ръководи от заместник-областен управител, като в състава й ще се включват експерти от областната администрация. За дейността си комисията ще изготвя ежегодно доклад, който ще представя на областния управител.
Промяната има за цел да създаде условия за подобряване на качеството и ефективността в работата на администрацията и е ориентирана към защита на интересите на гражданите и бизнеса.