Областният управител инж. Стефан Стайков откри международната среща по проект „Устойчив Модел на Развитие за Зелените Планински Зони” GREEN MOUNTAIN

20 Септември 2011, 1998 прочита


Областният управител инж. Стефан Стайков откри международната среща по проект „Устойчив Модел на Развитие за Зелените Планински Зони” GREEN MOUNTAIN. Той приветства с добре дошли участниците от Италия, Австрия, Унгария, Румъния, Гърция, Словакия, Черна гора и България. Като пожела успех, инж. Стайков изрази надежда, че работата по този проект и отношенията, които се изграждат между участниците в него ще допринесат не само за опазването и развитието на планинските територии, но и за сплотяването на голямото европейско семейство.

Оперативна програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013" „Устойчив Модел на Развитие за Зелените Планински Зони”GREEN MOUNTAIN

Планински територии са важни екосистемите, изложени на редица рискове и заплахи: изоставянето, използването на неподходящи модели на развитие, липса на интегриран устойчив подход, загуба на биоразнообразие и деградация на екосистемите. За да отговори на тези предизвикателства транснационалния екип на проекта, състоящ се от 11 организации от 9 страни ще разработи и пренесе Модел за устойчиво развитие и управление, който може да осигури интегрирана стратегия за опазване и валоризация на планинските райони.
Съвместната работа ще е в 3 тематични области:
а) идентификация на икономическите дейности, съвместими с устойчивото развитие на планинските територии;
б) разработване на съгласувана и интегрирана политики / планове за управление;
в) методи и стратегии за информация, обучение и повишаване на осведомеността.
Ще се премине през 4 фази на действия, за да гарантират конкретни резултати, които могат да бъдат прехвърлени на всеки партньор / територия след това:
1) Обмен на информация, опит и идентифициране на добри европейски
практики;
2) Създаване на Модел за устойчиво развитие и управление;
3) Изготвяне на планове за управление и извършване на териториално съгласуване с участието на лидери и икономически субекти.
4) Тестване и прехвърляне на модела / планове за управление чрез работни срещи, пилотни дейности и повишаване на осведомеността, насочени към вземащите решения, икономическите субекти и на обществеността като цяло. Това ще доведе до по-голям капацитет на вземащите решения за координиране и управление на чувствителните зони, подобряване на възможностите на икономическите оператори да инвестират в съответните икономически сектори, участие на обществеността чрез подобряване на информираността на природна стойност на територията и в крайна сметка, територии с повишаване на биологичното разнообразие и валоризация на природните ресурси.

Резултатите от проекта се състоят в:
•Създаване на модел за интегрирано устойчиво развитие и управление на модела
•9 разработени планове за управление
•Онлайн платформа
•Сформирана Планинска мрежа.

Общ бюджет: 2 138 500 евро
За България- Областна администрация- 163 000 евро.
Национално съфинансиране: 25 350 евро
Партньорството се състои от 7 Местни / регионални органи, 2 Национални / Природни паркове (НП), 1 Национално управление по горите- администрация (НРД), Словашката агенция по околна среда (ЕЕА) и 1 образователен и изследователски център.
Включени са защитените територии (ЗТ), паркове и водни басейни в планинските райони с висок транснационален интерес (Апенините, Карпатите, Родопите, Динарските, Пиндос /между Тесалия и Епир/, Алпите).

Партньори: Провинция Мацерате- Италия; Национален парк Monti Sibillini- Италия; Изследователски и образователен център Raumberg- Gumpenstein- Австрия; Мултифункционална асоциация на общините микрорегион Kőszeg- Унгария; Областна администрация Смолян – България; Национална горска администрация- Румъния; Регион Епир- Гърция; Словашка агенция за развитие- Словакия; Национален парк Sölktäler- Австрия; Министерството на строителството и териториалното планиране на HNC - Босна и Херцеговина; Община Плевля - Черна гора.
Продължителността на проекта е 36 месеца /01.01.2011 - 30.12.2013 г./