Областна администрация Смолян с още един одобрен за финансиране проект

21 Ноември 2011, 2638 прочита

Главният секретар на Областна администрация Смолян г-жа Петя Пампорова взе участие във второто заседание на Съвместния направляващ комитет по Програмата за европейско териториално сътрудничество /ЕТС/ България – Гърция 2007 – 2013, което се проведе на 17 ноември 2011 г. в гр. Серес - Република Гърция. Съвместният направляващ комитет се състои от 6 члена с право на глас – трима от гръцка страна и трима от българска. Пълноправни членове от България са Кирил Геретлиев – главен директор на ГД ”Управление на териториалното сътрудничество” при МРРБ, заместник- областния управител на област Хасково – Николай Нанев и главния секретар на Областна администрация Смолян - Петя Пампорова. На заседанието в гр. Серес присъстваше и Ема Енева – главен регионален експерт към ГД ”Управление на териториалното сътрудничество” при МРРБ.
По Втората покана в Съвместния технически секретариат са постъпили 231 проектни предложения на обща бюджетна стойност 262 милиона евро. След разглеждане и оценка на проектните предложения пред Съвместният направляващ комитет 26 са предложени за финансиране, а 7 проектни предложения са записани като резервни. Всички те са получили крайна оценка над 49,5 точки. Отхвърлени са 104 проекта, 95 проектни предложения не са предложени за финансиране. Разпределението им по приоритетни оси е както следва:
Приоритетна ос 1 Качество на живот – 126 проектни предложения,
Приоритетна ос 2 Достъпност – 17
Приоритетна ос 3 Развитие на човешките ресурси – 87
и 1проектно предложение, което не е класифицирано към нито една от осите.
След преглед на оценките на проектните предложения Съвместния направляващ комитет е гласувал за финансиране днанадесет проекта по Приоритетна ос 1, пет по Приоритетна ос 2 и десет по Приоритетна ос 3.
Областна администрация Смолян има одобрен за финансиране проект в Приоритетна ос 1 като втори партньор на Регион Източна Македония и Тракия, на обща стойност 1 260 950 евро. Той е в областта на туризма. Проектът е класиран на четвърто място с обща оценка 53,50.
По Приоритетна ос 2 в първото одобрено за финансиране проектно предложение, с обща оценка 65,50, втори партньор е Агенция пътна инфраструктура. АПИ участва с два подпроекта, като първия е за Рехабилитация на път II-86 в участъка Чепеларе – Соколовци. Очакваните резултати са: 14,172 км рехабилитиран път с ширина на лентите за движение 7.50 / 7.00 м, изградени 16 нови водостоци, рехабилитирани два моста, рехабилитирани и изградени нови стени.
Проектът на община Смолян, в който е включена пътната отсечка от с. Горна Арда до границата е отхвърлен за финансиране. В него беше залегнала реконструкция на пътя, започващ от с. Горна Арда / III - 8683 до границата с Република Гърция - км 29 697 - км 31 581 Гърция, на стойността 3.080.211,50 €. От гръцка страна водещ партньор е община Кавала. Общата бюджетна стойност е 3.921.393,50 €. Проектът е отхвърлен, тъй като добавената стойност не е пряко видима- няма ясна връзка на дейностите като пряко трансгранични. От българската страна е заложена реконструкцията на горски път, който не разполага с каквато и да е ясна връзка от другата страна на границата, което е определено като значителен недостатък.