Областният управител изготви отговора до общинските ръководства на политическите формации Атака, ВМРО, ГЕРБ, ДСБ, ЗНС, СДС, ССД и Сдружение ЕДП на постъпилата от тях декларация

12 Юни 2007, 1839 прочита

Областният управител д-р Петър Фиданов изготви отговора до общинските ръководства на политическите формации Атака, ВМРО, ГЕРБ, ДСБ, ЗНС, СДС, ССД и Сдружение ЕДП на постъпилата от тях декларация преди няколко дни. В декларацията се изразяваха съображения за незаконосъобразност и нецелесъобразност на решение №611 от 28.05.2007 г. на Общински съвет-Смолян и искане областният управител да спре решението и да го внесе за отмяна в съда.
Съгласно Закона за администрацията и Закона за местното самоуправление и местната администрация правомощията на областния управител по отношение решенията на Общинските съвети се изразяват в упражняване на контрол само по законосъобразност. Той няма правомощие да контролира решенията по отношение на тяхната целесъобразност.
В конкретния случай, след извършена проверка по законосъобразност на посоченото в декларацията решение, бе установено, че същото е законосъобразно. Не са налице основания за връщане на решението за ново разглеждане от ОбС-Смолян.
Заинтересованите граждани и организации могат да оспорят решението пред съда по реда на Административнопроцесуалния кодекс по отношение на неговата законосъобразност.

Невелина Караасенова
Ст.експерт “Връзки с обществеността”
12.06.2007 г.