Междуведомствената комисия, назначена от областния управител, приключи с проверката на речните корита

24 Февруари 2012, 1826 прочита

Със заповед на областния управител инж. Стефан Стайков от 14.02.2012 г. е назначена междуведомствена комисия, включваща представители на ОУ„ПБЗН”, Басейнова дирекция, РИОСВ, РДГ, общинските администрации и независими експерти, със задача: да извърши оглед на участъците от речните корита, които са с намалена проводимост и са разположени извън границите на урбанизираните територии. След приключване на проверките Комисията констатира:
1. Всички речни корита в различна степен са обрасли с дървета и храсти и е необходимо тяхното премахване, както и премахване на падналата в речното корито растителна маса;
2. Необходимо е почистване на речните легла от строителни и битови отпадъци от нерегламентирани сметища;
3. Необходимо е да се предприемат мерки за опазване бреговете на реките от ерозия, укрепването им и защита на крайбрежните имоти;
4. Необходимо е премахване на незаконните постройки /основно селскостопански/, огради, складирани дървени и други материали в границите на реките;
5. В речните корита са отложени наноси в критични точки, които следва да се пробутат към бреговете на реките, без да се изземват инертни материали.
Критични точки са: пътнотранспортни съоръжения като мостове и водостоци, естествени и изкуствени прагове, устиета и вливания на потоци и дерета и др.
6. Възстановяване на компрометирани технически съоръжения – устои и стълбове на мостове, подпорни стени, прагове, водостоци и др.
Най-компрометираните технически съоръжения са:
- Мост на км 79+660 на път III-197 Тешел- Грохотно;
- Подпорна стена от км. 78+299 до км. 78+389 на път III-197 Тешел- Грохотно, където е необходимо цялостно възстановяване на стената, с дължина 90 метра;
- Подпорна стена от км. 9+057 до км. 9+097 на път III-864 Пампорово-Стойките, където е необходимо цялостно възстановяване на стената, с дължина 40 метра.
Същите три обекта са заявени от ОПУ- Смолян да бъдат включени в аварийната програма на АПИ като приоритетни.
Комисията установи:

В община Девин
1. Мост над р. Въча на Републикански път ІІІ – 197 Гоце Делчев – Доспат – Девин при км 79+660 – компрометирани стълбове и разрушен устой по левия бряг.
Моста е силно компрометиран, съществува реална опасност от пропадане на преходните плочи и разрушаването му.
2. По речното корито на р. Лясковска има битови и строителни отпадъци, бреговете са обрасли с храсти, има наноси, отпадъци от стопанска дейност.
Необходимо е укрепване с подпорни стени на подкопаните скатове от реката.
3. Има наноси в речното корито на река Триградска при км 6+100 на общински път с. Тешел - с. Триград.

В община Доспат
Необходимост от почистване на р. Чавдарска, преди началото на село Барутин до моста за село Чавдар.

В община Борино
1. В местността „Вълчи скок” има нисък участък и при високи води има опасност от заливане на пътя.
2. Необходимост от почистване коритото на реката от паднали дървета в участъка местността „Вълчи скок” до 6 км. от разклона от пътя Девин – Гоце Делчев. При км 6 + 50 има нисък участък и опасност заливане на пътя при високи води.
3. По корито на реката има обледявания, при високи води има риск от затапване на мостовете от ледени маси
4. Необходимост от почистване и корекция на р. Триградска, от края на стопaнския двор до моста на хижа Триградски скали.

В община Мадан
1. Средният стълб на моста в с. Средногорци е компрометиран. Да се ремонтира средния стълб на моста.
2. Понтонният мост над МВЕЦ ”Средногорци” да се демонтира, поради опасност от преграда при високи води.

Община Неделино
1. Участък при бент в кв. Крайна извън регулация – съоръжението е много компрометирано, наличие на разрушени бетонови късове, храсти и дървета.
2. В местността Рибарника при км 6+691 прага е разрушен. Премахване на строителна техника и механизация от коритото на реката – цистерни, камион.
3. Зачистване входа от растителност, съборени строителни отпадъци, ревизия на целия водосток.

В община Рудозем
Участъци от река Елховска
1. Средният стълб на моста за с. Черешово е подкопан. Да се извършат ремонтни дейности.
2. Необходимост от почистване поречието на р. Елховска от растителност, наклонените дървета да се отсекат, едроразмерните дървета с диаметър 50 см. да се окастрят.
3. При корекциите на реката растителността и дръвчетата да се премахнат, а едроразмерните дървета с диаметър 50 см. да се окастрят.
4. Преди и след моста над р. Малка река, непосредствено след хвостохранилището- почистване на прорасли дървета и храсти.

В община Чепеларе
Не е проводим и почистен, изграденият от две тръби мост на р. Чепеларска под разклона за с. Проглед – извънрегулационни граници.

В община Смолян
1. Републикански път II-86 Смолян – Пловдив при км 101+500 – наноси и прорасли върби на входа и изхода на водостока над Писанско дере, приток на река Бяла.
2. Над водохващане на ВЕЦ „Малаков камък” има пречупена над речното корито дървесна растителност, а в участък над примитивен мост са видими стари тръби, остатъци от разрушен тръбопровод за МВЕЦ-а.