Проведе се работна среща на тема: „Недопускане на незаконно строителство на територията на област Смолян”

15 Март 2012, 1758 прочита

Работна среща на тема: „Недопускане на незаконно строителство на територията на област Смолян” се проведе днес, 15.03.2012 г. в Областна администрация. Тя бе иниирана от областният управител инж. Стефан Стайков по искане на Окръжна прокуратура, във връзка с провеждането на държавната политика и в изпълнение на препоръките на Инспектората към Висшия съдебен съвет за упражняване на постоянен надзор и законност за спазване разпоредбите на Закона за устройство на територията. Покана за участие в срещата бе отправена към кметовете и главните архитекти на общини, РДНСК Смолян и специализираните контролни органи.
Основните цели на срещата бяха:
- Предотвратяване на закононарушения и престъпления, свързани с незаконното строителство в региона;
- Установяване на практическо и реално взаимодействие между Прокуратурата и специализираните контролни органи за постигане на превантивен ефект в работата за недопускане на незаконно строителство в съдебен район Смолян.
На срещата се обсъждаха теми и въпроси във връзка с превенцията и текущия контрол, извършван от специализираните контролни органи върху промяна предназначението на терени за строителство, при съгласуване и одобряване на строителни книжа и при издаване разрешенията за строеж. Дискутираха се начините и действията за засилване на последващите контролни функции на кметовете на общини, по отнощение изпълнението на заповеди за спиране на незаконно строителство, констатирано от назначените за това общински служители. Тема на обсъждане бе и контрола върху процедурите за въвеждане на обектите в експлоатация, по реда на чл. 177 от Закона за устройство на територията, както и недопускане за ползване на обекти, които не са въведени в експлоатация, съгласно изискванията на чл. 178 на същия закон. Обсъждаха се процедури и конкретни казуси по отношение одобряване и съгласуване на устройствени планове, одобряване на инвестиционни проекти и издаване на строителни разрешения. Председателят на Административен съд Смолян г-жа Росица Сбиркова даде конкретни примери по отношение обжалването на индивидуални административни актове, свързани с устройство на територията. Тя спомена факта, че около 50% от индивидуалните административни актове на ощините падат в съда поради пропуски в процедурите, липсата на задължителни атрибути в тях, начините на обявяване и други. Разискваха се и други практически въпроси по отношение координацията между различните одобряващи, съгласуващи и контролни органи, както и с органите на прокуратурата.