Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет в Южен централен район

02 Април 2012, 1858 прочита

На 05 април 2012 г. в сградата на областна администрация - Смолян ще се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и Регионалния координационен комитет /РКК/ в Южен централен район /ЮЦР/. На заседанието ще присъстват представители на министерства; областните управители на областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково; представители на общините от района и представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално ниво.
Заседанието се свиква от инж. Стефан Стайков - председател на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен район и областен управител на област Смолян, на основание чл. 52, ал.2, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие.
Във връзка с разработване на Регионалния план за развитие на Южен централен район за следващия програмен период (2014-2020 г.) следва да се отчетат специфичните особености и нужди на областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково. В тази връзка на заседанието ще бъдат представени основните проблеми и възможности за развитие на тези области през новия програмен период. Членовете на РСР ще обсъдят и идентифицираните от всяка област ключови проекти, които следва да допринесът за балансираното и устойчиво развитие на района през седващия програмен период.
По предложение на г-н Дончо Баксанов – областен управител на област Пазарджик ще бъде представен за обсъждане и съгласуване проекта на Актуализиран документ за изпълнение на областната стратегия за развитие на област Пазарджик, съгласно чл. 19, ал. 1, т.2 от Закона за регионалното развитие.
Членовете на РСР ще обсъдят проекта на Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г. Информацията ще бъде изнесена от представител на Националния център за териториално сътрудничество ЕАД – изпълнител на възложената поръчка. Националната стратегия за регионално развитие е основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната.
Представителите на управляващите органи на оперативните програми ще изнесат информация за индикативните годишни работни програми на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС за 2012г.