Проведе се съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет в Южен централен район

06 Април 2012, 1733 прочита

Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и Регионалния координационен комитет /РКК/ в Южен централен район /ЮЦР/ се проведе на 5-ти април в областна администрация – Смолян. То бе свикано от инж. Стефан Стайков - председател на Регионалния съвет за развитие в Южен централен район и областен управител на област Смолян. На него присъстваха представители на министерства; областните управители на областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково; представители на общините от района и представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално ниво.
Във връзка с разработване на Регионалния план за развитие на Южен централен район за следващия програмен период (2014-2020г.) бяха представени основните проблеми и възможности за развитие на областите в ЮЦР през новия програмен период. Членовете на РСР обсъдиха и идентифицираните от всяка област ключови проекти, които ще допринесат за балансираното и устойчиво развитие на района през седващия програмен период.
Основните проблеми, възможности и ключови проекти за развитие на област Смолян, представи инж. Момчил Караиванов- директор дирекция «Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост».
Основните проблеми за област Смолян бяха систематизирани в няколко точки:
- Висока безработица и по-слаб бизнес сектор.
- Отдалеченост, периферност и недостатъчно развита транспортна инфраструктура.
- Недостатъчно развити трансгранични транспортни връзки.
- Необходимост от разиване на туризма, съпътстващите услуги и атракции за целогодишен продукт и заетост.
- Слабо развита преработваща до краен продукт база в горското и в селското стопанство.
- Не са използвани достатъчно възможностите на планинското и нетрадиционно замеделие, за включване имиджа на планината в принадената стойност на продукцията.

За развитието на региона, на инфраструктурата и осигуряването на заетост за населението на областта за периода 2014-2020 г. по-важните проекти са:
• Проектиране и изграждане на скоростен път II-86 Пловдив – Смолян – Рудозем – Ксанти, в частта Асеновград – Рудозем (финансиране по програма TEN-T).
• Проектиране и изграждане на скоростен път Гоце Делчев – Доспат- Борино-Смолян-Ардино-Кърджали .
• Приоритетно отваряне на трансграничната връзка при - Рудозем до края на настоящия период – до края на 2013 г. и на другите трансгранични преходи през периода до 2020 г.
• Изграждане на каскада “Горна Арда” и на язовир “Пловдивци”.
Бяха представени проекти и по другите ключови направления- социални дейности, икономика, селско стопанство, екология и туризъм.
Членовете на РСР обсъдиха проекта на Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г.- основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната. Информацията бе изнесена от проф. д-р арх. Веселина Троева – Изпълнителен директор на Националния център за териториално сътрудничество ЕАД – изпълнител на възложената поръчка.
Във връзка с обсъжданите проблеми и подготовка на целите, задачите и проектите за следващия планов период 2014-2020 г. се взеха следните решения:
1. Регионалният съвет за развитие сформира работни групи за анализиране на информацията и подпомагане определянето позицията на Съвета по отделните тематични области и проекти с ключово значение за развитието на Южен централен район.
2. За осигуряване ефективната работа на групите да се иска информация за ЮЦР и териториалните области от Управляващите органи на съответните оперативни програми и други източници.
Представителите на управляващите органи на оперативните програми изнесоха информация за индикативните годишни работни програми на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС за 2012 г. - „Регионално развитие“, „Развитие на човешките ресурси”, „Програмата за развитие на селските райони”, „Административен капацитет”, програмите за териториално сътрудничество, „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, „Транспорт“, „Техническа помощ”, “Околна среда” и оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“.
По предложение на г-н Дончо Баксанов – областен управител на област Пазарджик бе съгласуван проекта на Актуализиран документ за изпълнение на областната стратегия за развитие на област Пазарджик, съгласно чл. 19, ал. 1, т.2 от Закона за регионалното развитие.