Срещата за Местните инициативни групи по Ос 4 “Подходът ЛИДЕР” се проведе вчера в Областна администрация

14 Юни 2007, 2681 прочита

Срещата за насърчаване създаването на Местни инициативни групи /МИГ/ по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. и Ос 4 “Подходът ЛИДЕР” се състоя вчера Областна администрация. На форума бе споделен българският опит, както и опитът на други европейски страни по програмата, бяха разгледани и възможностите за подкрепа създаването на МИГ. Организатор на семинара бе Областна администрация – Смолян, а съорганизатори - Проект «Родопи» и Проект GTZ.
Темите от дневния ред бяха разгледани от експерти от Министерството на земеделието и горите, от Проект GTZ и от Фондацията за реформа в местното самоуправелние.
Като пълноправен член на ЕС България ще има достъп до средства и чрез Националната програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. Местните общности в селските райони ще имат възможност да сформират Местни инициативни групи, които ще разработват свои местни стратегии за развитие с участието на всички заинтересовани страни, ще кандидатстват за финансиране на стратегиите в рамките на НПРСР 2007-2013 г., ще осъществяват стратегиите си, като носят и финансова отговорност за това.
Признаването на създадените МИГ и разработената обща местна стратегия за развитие от министъра на земеделието и горите ще означава възможност за получаване на финансиране по Ос 4 “Подходът ЛИДЕР” на Европейския фонд за развитие на селските райони. С тези средства ще могат да бъдат финансирани проекти на местния бизнес, земеделски производители, неправителствени организации за развитие на местната икономика и подобряване качеството на живот. Изборът на конкретни проекти и тяхното управление ще става на местно ниво от създадените инициативни групи.
По време на разговорите стана ясно, че в цялата страна ще бъдат подкрепени около 50 Местни инициативни групи, което означава по една-една и половина на област. Ако кметовете и водещите организации не направят необходимите стъпки голяма ще е вероятността част от общините в нашата област да не стигнат до финансовите средства по Ос 4. В края на сформирането си е само една инициативна група в региона и това е “Баните, Чепеларе, Лъки,”. “Смятам, че би било най-целесъобразно да се търсят варианти за създаване на още 2 групи в областта ни, като в тях да участват и общини и от други области, например: “Ардино, Кирково, Златоград, Неделино, Мадан и Рудозем” и “Сатовча, Доспат, Борино”. Така шансовете на нашите общини стават доста по-големи да постигнат тези средства”, каза на срещата зам.-областният управител Митко Петагов, който и председателства нейното провеждане. Той предложи до 22 юни всички заинтересовани да изпратят мнения и становища по темата в офиса на Проект “Родопи”, след което организаторите да предприемат следващите стъпки за сформиране на другите МИГ в региона.
На семинара присъстваха представители на общините, неправителствените организации, Областна администрация и медиите.Невелина Караасенова
Ст.експерт “Връзки с обществеността”
14.06.2007 г.