В Смолян се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Южен централен район /ЮЦР/

08 Юни 2012, 1987 прочита

ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН
дата: 08 юни 2012г. /петък/
начало: 11 часа
място: гр. Смолян, бул. България № 14

Днес, на 08 юни 2012г. в сградата на областна администрация - Смолян се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Южен централен район /ЮЦР/ под председателството на инж. Стефан Стайков - областен управител на област Смолян. На заседанието присъстваха представители на министерства; областните управители на областите от ЮЦР; представители на общините от района и представители на организациите на работодателите и на работниците.
Акцент на заседанието бе представянето на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие /АДИ на РПР/ на ЮЦР за 2011 г. от г-жа Даниела Опълченска - секретар на съвета. В доклада са посочени общите условия за изпълнение на АДИ на РПР, постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите, действията предприети от РСР с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на плана.
На заседанието представител на „София Консултинг Груп” представи „Анализ на специфични характеристики на регионалното развитие и на държавната регионална политика” (втори етап от проект „Разработване на социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г.”).
По предложение на инж. Стефан Стайков – областен управител на област Смолян на заседанието се обсъдиха основните проблеми на планинските райони, в часност ключови проблеми и възможности за развитие на Смолянска област.
Членовете на РСР се запознаха и с предложенията за оперативните програми на Република България за програмния период 2014-2020 г., тематични цели и водещо ведомство за разработване на всяка програма.
В рамките на заседанието, РСР определи поименно представители от ЮЦР в тематичните работни групи за разработване на всяка от Програмите, които ще бъдат съфинансирани от фондовете на ЕС за новия програмен периода 2014-2020 г.