Областна администрация Смолян реализира проект: „Хората в администрацията - ключ към европейско сътрудничество”

28 Юни 2012, 1939 прочита

Днес, 28 юни 2012 г. в Областна администрация - Смолян се провежда Встъпителната конференция по проект „Хората в администрацията - ключ към европейско сътрудничество”.
Проектът се осъществява с финансовата поскрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Приоритетна ос IІ „Управление на човешките ресурси”
Подприоритет 2.5.„Транснационално и междурегионално сътрудничество”
Бюджетна линия BG051PO002/10/2.5-01
Общ бюджет- 488 648 лева.
Продължителност: 18 месеца.
Водеща организация: Областна администрация-Смолян,
Партньори: Областните администрации Пловдив, Пазарджик,Кърджали, Смолян и Хасково, България
Международен партньор: Образователен център ESU-Падуа към Областна администрация Венето, Италия

Общата цел, към която е насочен проекта е: Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на капацитета на служителите в областните администрации от ЮЦР. За изпълнение на тази цел ще се извърши проучване и оценка на нуждите на персонала за подобряване на капацитета и уменията им. Ще се анализира ефекта от прилагане на секторни политики. Предвидени са дейности за изграждане на капацитет чрез организиране на специализирани обучения за целевите групи, както и стажове и обмяна на опит между партньорите. Ще се проучат и приложат добри практики от чуждестранният ни партньор.

Специфичните цели, които проектът трябва да постигне са с акцент управлението на човешките ресурси, а именно: Да се повишат знанията и уменията на кадрите, заети в държавната администрация; Да се подобрят координацията и взаимодействието на областно, регионално и транснационално ниво при прилагането на политики в областта на управлението на човешкките ресурси; Да се проучат, обменят, откроят и разпространят добри практики и опит за ефективно и ефикасно прилагане на политики в областта на човешкките ресурси; Да се повиши възможността на държавната администрация на различните нива да инициира и упражнява специфична регионална политика, според местните потребности.

Заложените дейности по проекта са в унисон с целите и политиките в Стратегията за управление на човешките ресурси в държавната администрация 2006-2013 г., както и в другите стратегически документи, касаещи модернизацията на българската държавна администрация и човешките ресурси в нея. Повишаването на ефективността при управлението на човешките ресурси е важна част от осъществяването на административната реформа.
Чрез реализация на всички заложени дейности, проектното предложение спомага за реализирането на целта на приоритетна ос ІІ от настоящата покана: „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.1. Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация” , а именно подобряване управлението на човешките ресурси в областните и общински администрации.

Специфичните цели на проекта съответстват на декларираните в Стратегия за развитие на област Смолян 2005-2015 г. приоритети и мерки както следва: Приоритет 4.3. Партньорство между институциите, местните власти, неправителствените организации и хората за укрепване на институционалния капацитет и сътрудничеството; Мярка 4.3.1.: Повишаване на управленския капацитет на местните власти, институции и организации; Мярка 4.3.4.: Координация на дейностите по регионалното развитие между местните власти, институции и организации.
Поставените цели на проекта са в съответствие и със Стратегическите цели за развитие на ЮЦР в периода 2009 – 2013 година, а именно: Приоритет 4 „Укрепване на институционалния капацитет на регионално и местно ниво за подобряване процеса на управление и подпомагане на инициативи за регионално и местно развитие”; Специфична цел 4.2. „Развитие на трансграничното, междурегионалното и транснационално сътрудничество”. Специфичната цел съвпада със заложените дейности, насочени към възможностите на ЮЦР да изгради партньорство за сътрудничество и да се създадат контакти, като пълноценно се използва членството на България в Европейския съюз.

Всичките 5 областни администрации от ЮЦР имат стабилно установена практика на активно взаимодействие както помежду си, според териториалната си принадлежност и нормативните изисквания, така и с териториалните структури, ангажирани с работа по прилагане на политики в областта на управлението на човешкте ресурси. Отчитайки необходимостта от повишаване на капацитета, ефективността и ефикасността на всички нива на публичната администрация и нарастващите очаквания на гражданите и бизнеса за прозрачно и отговорно управление, дейностите по проекта са насочени към промотиране на добри практики и опит в това направление. Петте области, чиито областни администрации обединиха усилия за реализация на проекта, обхващат напълно Южен Централен район на планиране. В техния състав са общо 57 общини, в които живее около 20% от населението на Република България. В тези 5 области са концентрирани зони на повишен инвестиционен интерес, както от страна на държавата, така и от националния и чуждестранен бизнес. Местните общности в тях се характеризират с изключителното си етническо, религиозно, културно и стопанско многообразие. Същевременно, тези области рамкират и част от външната граница на Европейския съюз, обхващайки древните сухопътни и морски пътища на Балканите и Европа за стопански и културен обмен със страните от Европа, Азия и Африка. През тези области вече преминават или предстои да се изградят транспортни, енергийни и комуникационни съоръжения със стратегическо значение за Европейския съюз.
Традиционно тесните административни, икономически и културни връзки между 5-те области създават благоприятна среда за интензивен обмен на управленски идеи и практики, както и за развитие, прилагане и поддържане на общи ефективни и координирани управленски политики, които да насърчат участието на гражданите в държавното управление. В резултат на проучване и разпространение на чуждестранен опит и добри административни практики сред областните администрации в ЮЦР, ще се очертаят компактни и обширни зони на организационно и оперативно усъвършенстване, постигано чрез иновативна модернизация на административните дейности в териториалните администрации. Създадените контакти и изградената мрежа за сътрудничество имат за цел да активизират участието на държавните служители при прилагането на политики и адаптирането на споделения опит на областно ниво.
Работата на служителите в държавната администрация е тема с висока обществена чувствителност. Доброто функциониране на структурите от централната, регионална и местна власти е с пряк обществен интерес и влияе върху всеки гражданин на страната. Затова и акцентът в дейностите на настоящия проект е насочен към човешките ресурси в администрацията, за да бъде компетентна, да работи професионално и да прилага европейския опит.

Очаквани резултати:
Разширени знания и умения на човешките ресурси, работещи в областните администрации в целевите области от ЮЦР.
Подобрена координация на областно и регионално ниво при прилагането на политики в областта на управлението на човешкките ресурси.
Разпространени добри практики и опит за ефективно и ефикасно прилагане на политики в областта на управлението на човешкките ресурси чрез издаване на специално издание -практикум.
Създадени условия за ефективна комуникация и транснационално сътрудничество чрез сформирана и работеща партньорска мрежа