Технически семинар на тема “Публично-частно партньорство за реализация на проекти и инструменти за устойчиви енергийни общности” се проведе в Областна администрация.

21 Юни 2007, 2337 прочита

Технически семинар на тема “Публично-частно партньорство за реализация на проекти и инструменти за устойчиви енергийни общности” се проведе днес в Областна администрация. Организатори на обучението са Областна администрация, Дружество за разпространение на знанията и “Ерато Холдинг” АД.
Разгледаните теми бяха във връзка с: представяне политиката по енергийна ефективност; изграждането на центрове за добив, производство, транспорт и продажба на дървесна биомаса; комплексната реализация на проекти за енергийно оползотворяване на дървесна биомаса и енергийна ефективност в публичен и частен сектор; проекти за енергийно оползотворяване на биомасата – примери за успешни практики; нискоенергийни и екологични домове и др.
Устойчиво икономическо развитие у нас не може да се случи, без интензивно въвеждане на мероприятия по енергийна ефективност и въвеждане на възобновяемите енергийни източници, тъй като икономическото развитие е неразривно свързано с енергийно развитие. Страната ни е богата на възоновяеми източници, с най-голям потенциал са биомаса, вода, вятър и т.н. Смолянска област благоприятства да се работи по проекти точно в тази посока, тъй като тя е богата на възобновяемия енергиен източник дървесна биомаса, който е отпаден продукт от дърводобив и дървопреработване. За да се реализират тези проекти по енергийна ефективност и оползотворяване на дървесната биомаса за енергийни цели, най-напред трябва да се осигурят доставките с горива, които се подготвят по определен начин. Подготовката се извършва задължително, за да се оползотвори горивото в съответни за целта съоражения. Процесът на подготовка се прави на специални площадки за горива, като това се извършва съвместно с дърводобивни фирми. Такива съвместни проекти на “Ерато Холдинг” АД има изградени вече в Давидково и Смилян.
Друго послание на “Ерато Холдинг” от семинара към потенциални клиенти е относно доставка на топлинна енергия. Бе обосновано като икономически изгодно предложението за инвестиция към промяна на горивната компонента от нафта или промишлен газьол в полза на дървесни трески. “Киловатчас трансформирана енергия от нафта струва около 20 ст., а киловатчас трансформирана енергия от дървесни трески е 4 ст.”, обясни инж. Красимир Станчев, изпълнителен директор на “Ерато Холдинг” АД. “Потенциалът в посока промяна на горивна компонента и мерките по енергийна ефективност в България е огромен. Видяхме, че сградите ни са много енергоемки, в болшинството от случаите ползваме скъпо отопление - нафта, газьол, електроенергия. Същевременно обаче има потенциал в областта на дървесната биомаса. Най-големият потенциал за реализация на проекти в тази област е в публичния сектор – училища, болници и т.н. , чийто разходи за отопление са огромни в момента. Но за да се случат тези проекти в публичния сектор, бариера не е финансирането. Трябва да има политическа воля и институционална подкрепа да се реализират такъв тип проекти. У нас има дългосрочна национална стратегия за стимулиране и използване на възобновяемите енергийни източници. Имаме и закон за тях. Това означава, че държавата прави всичко възможно от своя страна да даде законовата рамка за реализирането на такъв вид проекти. Въпросът е да има управленски кадри по места, които максимално бързо да предприемат и административни мерки в полза на реализацията на такъв тип проекти”, каза още Станчев.
Темата за политиката по енергийна ефективност представи Красимир Стоянов, началник Дирекция “Енергийна ефективност и опазване на околната среда” към министерството на икономиката и енергетиката.
В семинара участваха представители на общините, неправителствени организации, дърводобивни фирми, Топлофикация –Смолян, Областна администрация.


Невелина Караасенова
Ст. експерт “Връзки с обществеността”
21.06.2007г.