Проведоха се работни срещи по проект „Устойчив модел на развитие за зелените планински зони - GREEN MOUNTAIN”

15 Септември 2012, 1470 прочита

На 12 и 13 септември т.г. екип експерти от ОА-Смолян проведе серия от работни срещи със заинтересовани страни от областта. Участваха представители на 10-те общини, регионални структури, НПО, представители на бизнеса, селскостопански производители, обучителни организации, журналисти. Срещите бяха в изпълнение на дейности по международен проект „Устойчив модел на развитие за зелените планински зони - GREEN MOUNTAIN”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Работеше се в 8 тематични групи: регионално развитие; развитие на човешките ресурси; транспорт; околна среда; техническа помощ; развитие на селските райони; административен капацитет; конкурентноспособност на българската икономика. Организирана бе пресконференция, на която бяха оповестени резултатите от проведените срещи, направените препоръки и предложения.
Фокусът на срещите беше – мерки за насочена политика към планинските региони. Изготвеният списък с обобщените предложения и препоръки беше изпратен до Управителните органи на всички оперативни програми, до ресорните министрерства и към европейски структури, имащи отношение към обсъжданите въпроси.
Проектът „Устойчив модел на развитие за зелените планински зони - GREEN MOUNTAIN е с продължителност 3 години и ще приключи в края на декември 2013 година. В хода на реализацията му, транснационалeн екип, състоящ се от 11 институции от 9 държави разработва Модел за устойчиво развитие и Планове за управление на планинските райони. Предстои тестване и прехвърляне на модела /плановете за управление чрез работни срещи, пилотни дейности и повишаване на осведомеността. Това ще доведе до по-голям капацитет на вземащите решения за координиране и управление на чувствителните зони, подобряване на възможностите за инвестиции в съответните икономически сектори, участие на обществеността чрез подобряване информираността й за природната стойност на територията, с повишена стойност на биологичното разнообразие и валоризация на природните ресурси.