Обучителна визита в изпълнение на дейности по проект „Устойчив модел на развитие за зелените планински зони - GREEN MOUNTAIN”

19 Ноември 2012, 1566 прочита

В периода 14 - 17 ноември т.г. екип експерти от ОА-Смолян извърши обучително посещение в република Черна гора. Пътуването беше в изпълнение на дейности по международен проект „Устойчив модел на развитие за зелените планински зони - GREEN MOUNTAIN”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.
По време на четиридневния си престой експертите посетиха община Плевля и община Жабляк. Те разгледаха природни, архитектурни, туристически и културни забележителности в региона – старинен мост над река Тара, природен парк и защитена местност Дормитор, Природонаучен музей, туристически посетителски център, Дом на ислямския старинен ръкопис, църкви, манастир Света троица от 13 век, римски град и некропол от 4 век, средновековен рударски град. Проведоха се срещи с черногорските партньори по проекта. Обмени се опит и информация с представители на Регионална туристическа организация, чиито директор г-н Драгиша Сокич сподели проблемите и постиженията на тяхната организация. Разменени бяха информационни материали, контакти за връзка, набелязаха се бъдещи съвместни дейности.
Проектът „Устойчив модел на развитие за зелените планински зони - GREEN MOUNTAIN е с продължителност 3 години и ще приключи в края на декември 2013 година. В хода на реализацията му, Tранснационалeн екип на проекта, състоящ се от 11 институции от 9 държави разработва Модел за устойчиво развитие и Планове за управление на планинските райони. Предстои тестване и прехвърляне на модела /плановете за управление чрез работни срещи, пилотни дейности и повишаване на осведомеността. Това ще доведе до по-голям капацитет на вземащите решения за координиране и управление на чувствителните зони, подобряване на възможностите за инвестиции в съответните икономически сектори, участие на обществеността чрез подобряване информираността й за природната стойност на територията, с повишена стойност на биологичното разнообразие и валоризация на природните ресурси.