Проведе се заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

06 Декември 2012, 1844 прочита

На 6 декември 2012 г. в областна администрация Смолян се проведе заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (ОССЕИВ) във връзка с изготвянето на Областна стратегия за интегриране на ромите в област Смолян до 2020 г. На заседанието присъстваха зам.-кметове, секретари на общини, директори и представители на регионалните структури - РИО на МОМН, РЗИ, РИОСВ, ДБТ, ОД МВР и ТСБ.
Акцент на заседението беше въвеждане процеса на областното планиране в изпълнение на целите на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 -2020).
На срещата се представиха задачите, целите и механизма на областното планиране, организацията на съвместната работа в Областния оперативен екип, който е отговорен за изготвянето на Областната стратегия и координацията на общинските планове за действие.
До края на м. януари 2013 г., трябва да бъдат изготвени и утвърдени необходимите стратегическите документи за интеграционната политика на областно ниво в периода до 2020 г.