Проведе се редовно заседание на Областния съвет за развитие на област Смолян

18 Декември 2012, 1728 прочита

На 18.12.2012 г. в Областна администрация-Смолян се проведе редовно заседание на Областния съвет за развитие на област Смолян. Членове на Съвета са кметовете на 10-те общини на областта, както и представители на областните организации на работодателите, регионалните сдружения на общините на територията на областта, представител на банките, на синдикатите, на регионалните структури.
В качеството си на Председател на Областния съвет за развитие, Областният управител инж Стефан Стайков откри заседанието. Приет бе следния

Дневен ред:

1. Представяне на работата на областна администрация по стратегическите направления за областта. Резултати от проектния подход.
2. Запознаване с работата на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, инициативите на Област Смолян, тематичните работни групи по оперативни програми.
3. Представяне и обсъждане на предложение за Модел за устойчиво развитие на планински райони и План за управление на планински райони разработени по проект GREEN MOUNTAIN. Обсъждане на предложение за формиране на работни групи.
4. Представяне и обсъждане на Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура в трансграничния район, изготвена по проект СONECTION.
5. Представяне и обсъждане на Актуализиран документ за изпълнение на Стратегия за развитие на област Смолян 2012-2013 г.
6. Представяне на работата по Областна стратегия за развитие за периода 2014-2020 г.
Презентираният Модел за устойчиво развитие на планински райони и План за управление на планински райони, разработени по проект GREEN MOUNTAIN са важна предпоставка за целенасочена политика към нашата планинска област.

Стратегията за развитие на транспортната инфраструктура в трансграничния район България-Гърция, изготвена по проект СONECTION, е от изключителна важност за подобряване на транспортните връзки между двете държави, както и на условията за живот.
Приетият Актуализиран документ за изпълнение на стратегията за развитие на област Смолян 2012-2013 г. ще бъде представен пред членовете на Регионалния съвет за развитие на ЮЦР, които в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие са упълномощени да я утвърдят.
Предстоящото разработване на Областна стратегия за развитие на област Смолян за новия програмен период 2014-2020 г. ще отрази приоритетите, които са предначертани пред всички европейски държави, като важните за областта приоритети ще бъдат дефинирани на база работата на сформирани 8 тематични работни групи, утвърдени като структура на заседанието.
С приемането на решения по разглежданите въпроси, заседанието на Областния съвет за развитие на област Смолян бе закрито.