Учреди се Областен съвет за устойчиво енергийно развитие на област Смолян

18 Декември 2012, 1543 прочита

Днес, 18 декември 2012 г. се учреди Областен съвет за устойчиво енергийно развитие на област Смолян при следния дневен ред:
1. Обсъждане и приемане на Правилник за организацията и дейността на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие на област Смолян;
2. Планове и управление по Закона за енергийната ефективност;
3. Задълженията по Закона за енергията от възобновяеми източници;
4. Добра практика – опита на община Златоград в реализирането на проекти в областта на енергийната ефективност
5. Други
По т.1 от Дневния ред се прие Правилник за организацията и дейността на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие на област Смолян;
По точка 2 и 3 от Дневния ред г-жа Петя Нешева – Регионален представител на Агенцията за устойчиво енергийно развитие - Пловдив представи Планове и управление по Закона за енергийната ефективност и Задълженията по Закона за енергията от възобновяеми източници;
В съответствие със Закона за енергийната ефективност:
 Органите на държавната власт и органите на местното самоуправление изготвят планове и програми по енергийна ефективност в съответствие с националната стратегия по ЕЕ
 Държавните и местните органи представят отчети за изпълнение на плановете на изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие
 Срокът за представяне на отчетите е 31 март на годината, следваща годината на изпълнение на съответните дейности и мерки
 Отчетите се изготвят по образец утвърден от изпълнителния директор на агенцията за устойчиво енергийно развитие
Общински програми за насърчаване използването на ВЕИ
Кметът на общината разработва и внася за приемане от общински съвет общински дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива в съответствие с НПДЕВИ
 дългосрочни програми – за срок 10 години
 краткосрочни програми – за срок 3 години
Съдържание на общинските програми:
 Данни от оценките за наличния и прогнозния потенциал на местни ресурси за производство на ЕВИ
 Мерки за използване на ЕВИ
 Анализ на възможностите за изграждане на обекти за производство на ЕВИ и прогнози
 Инвестиционни проекти
 Схеми за подпомагане на проекти за производство и потребление на ЕВИ
 Информационни и обучителни кампании
 Стратегии за развитие и връзки с други общински програми
 Наблюдение и отчет
Областните управители и кметовете на общини предоставят в срок до 31-ви март в АУЕР информация за изпълнението на дългосрочните и краткосрочните програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива.
По т.4 от Дневния ред г-жа Юлия Ушева – Главен експерт Екология и проекти в община Златоград представи Добра практика – опита на община Златоград в реализирането на проекти в областта на енергийната ефективност – финансираните проекти в областта на енергийната ефективност на община Златоград са за училища, детски градини, административни сгради и улично осветление. Източниците на финансиране са: Националния доверителен екофонд, Програмата за развитие на селските райони, Международен Фонд Козлодуй, ОП Регионално развитие, проект Красива България и от Програмата на правителството на Япония.