По проект на Областна администрация Смолян, служители от петте областни администрации в ЮЦР проведоха стажантски практики в италиански администрации

28 Февруари 2013, 1741 прочита





Областна администрация Смолян е водеща организация по Проект „Хората в администрацията-ключ към европейско сътрудничество”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по подприоритет 2.5 „Транснационално и междурегионално сътрудничество”.
В съответствие с планираните по договора дейности, в периода между 17 и 24 февруари т.г. десет представители от петте областни администрации от Южен централен район /Смолян, Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Хасково/ бяха на обучителен стаж в регион Венето, Италия. Групата бе водена от ръководителя на проекта г-жа Петя Пампорова. В състава бяха включени експерти от звената „Човешки ресурси”, както и координаторите по проекта от партньорските областни администрации.
По време на стажа експертите проведоха срещи с представители на италианския партньор по проекта – ESU-Падуа, запознаха се на място с работата на офисите им в Падуа и Верона. Посетиха Агенцията за иновации във Венеция, която е звено на управлението на регион Венето, както и областна администрация Тревизо, където осъществиха срещи в звената „Човешки ресурси” и проучиха техния опит за оценяване на служителите. Проведоха среща с кмета на Албинязего и работещите в звено „Човешки ресурси” в кметството.
След приключване на стажа, българските представители изготвиха доклад с изводи и препоръки за внедряване на проучени от италианските партньори добри практики. Като такива в доклада са посочени следните констатации:
- Прилаганите в публичните организации системи за планиране и оценка на персонала са изградени в съответствие и като елемент на общата система за управление на текущото изпълнение на стратегиите на организациите. Проследява се набор от индикатори /показатели за ефективност/ и задачи по всеки един от тях. Връзките им със системите за възнаграждение и стимулиране на изпълнението е непосредствена и проследима. Информацията по тези системи е с обществен достъп, организиран в съответствие с принципите за прозрачност и отговорност.
- Дейността на регионалните агенции е целенасочена и в тясна връзка с регионалното развитие и икономическия растеж в региона. Агенциите работят в тясно партньорство с бизнеса, академичната и научна общност, неправителствените организации и местни общности. Те изграждат и координират партньорски мрежи, често свързани с изпълнението на конкретни регионални политики, програми и проекти. В рамките на мрежовия подход са създадени и функционират клъстери, обединяващи заинтересовани от успеха на дадени политики или проекти страни, в сферата на туризма и при трансфера на технологии ииновации;
- Партньорството е основния стратегически ресурс, който създава стойност и е конкурентно предимство в общото европейско пространство.
В скоро време ще последват двустранни едноседмични визити / в Италия и в България / на групи от представители на партньорите, които ще имат за цел по-нататъшни стъпки за прилагане на проучените добри практики, както и стартиране работата на партньорска мрежа и специализирана информационна система. Предвидени са еднодневни обучения в 5-те областни центрове от ЮЦР с представители от Областните администрации и общините от регионите.
Проектът е с продължителност 18 месеца, а началото е от м. април миналата година. Чуждестранен партньор по проекта е ESU-Падуа, регион Венето, Италия. Предвиждат се дейности за ефективно прилагане на политики в областта на управлението на човешкките ресурси, специално издание - практикум и мултимедиен продукт: „Модел за взаимодействие и сътрудничество в екип между партньорите” (двуезични, български – английски), представящи проучените добри европейски практики. Ще бъдат създадени условия за подобрена комуникация и транснационално сътрудничество чрез сформирана и работеща партньорска мрежа, както и чрез създадена специализирана информационна система.