В рамките на Проект „Хората в администрацията-ключ към европейско сътрудничество”, експерти от ЮЦР проучиха италианския опит в управлението на човешките ресурси

11 Април 2013, 1507 прочита

Областна администрация Смолян е водеща организация по Проект „Хората в администрацията-ключ към европейско сътрудничество”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по подприоритет 2.5 „Транснационално и междурегионално сътрудничество”. Проектът е с продължителност 18 месеца, началото му бе месец април 2012 година. Чуждестранен партньор по проекта е ESU-Падуа, регион Венето, Италия.
В съответствие с планираните по договора дейности, в периода между 1-ви и 6 -ти април, група от тринадесет представители на петте областни администрации от Южен централен район /Смолян, Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Хасково/ бяха на работно посещение в регион Венето, Италия. Целта бе проучване на място на италианския опит в областта на управление на човешките ресурси.
При посещението си експертите проведоха срещи с представители на италианския партньор по проекта – ESU-Падуа, Венето Лаворо - Агенция по заетостта на регион Венето –Местре, Венеция, както и с ръководителите на Провинция Виченца и звеното „Човешки ресурси” в Провинция Падуа.
По време на срещата с представители на италианския партньор ESU-Падуа се достигна до идеята да бъде подготвено Споразумение за сътрудничество между регион Венето и 5-те областни администрации от Южен централен район, което да се подпише на последната планирана партньорска среща в Брюксел.
Постигната бе договореност с Агенцията по заетостта на регион Венето за бъдещо партньорство по проекти, свързани с целеви групи безработни – младежи и хора в предпенсионна възраст, както и такива, насочени към стартиране на самостоятелен бизнес за жени.
В Провинция Виченца бе споделен опит от работа по проекти, особено ценни за администрацията, тъй като чрез реализирането им в голяма степен е намалена бюрокрацията и е улеснена работата на служителите. В системата могат да бъдат намерени всички нормативни актове. В администрацията задължително се използва „сертифицирана поща”- всички документи се изпращат до получателя чрез защитена интернет система, което пести време и средства. Разходите за издръжка на служителите са намалени благодарение на проекта „Open Source”, чрез който са реализирани сериозни икономии. Той дава възможност за ползването на специален безплатен офис пакет, пригоден за нуждите на администрацията. Всички процедури са компютъризирани - чрез изградената система се отчитат работни часове, обем и качество на работата, болнични, отпуски, документи за доходи и плащане на данъци. Чрез проекта „Life” е постигната оптимизация на сайта на провинцията. Изграден е портал със специализирани карти, съдържащи подробна информация за: населени места, пътна мрежа, канализационна мрежа, водни басейни, зони за почивка, здравна мрежа, сграден фонд, новостроящи се сгради, свободни терени и т.н. Порталът е предназначен за ползване както от граждани, така и от професионалисти с инвестиционни интереси.
В края на месец май са предвидени еднодневни обучения в 5-те областни центрове от ЮЦР с представители от Областните администрации и 300 представители от 57-те общини на регионите. Участниците в тях ще бъдат запознати с: нормативната база и Стратегическото планиране в областта на управление на човешките ресурси; управление на политики за ЧР, в това число и осигуряване на финансиране на проекти по програми на общността, структурни и европейски фондове и други механизми за финансириране; взаимодействие със всички заинтересовани страни при планиране и прилагане на политиките. Ще бъде представен опита на италианския партньор и добри практики в сферата на управление на човешките ресурси.

В Проектът се предвиждат дейности за ефективно прилагане на политики в областта на управлението на човешкките ресурси, специално двуезично издание - практикум и мултимедиен продукт: „Модел за взаимодействие и сътрудничество в екип между партньорите”, представящи проучените добри европейски практики. Ще бъдат създадени условия за подобрена комуникация и транснационално сътрудничество чрез сформирана и работеща партньорска мрежа, както и чрез създадена специализирана информационна система.