Национална среща за представяне на Координационен модел и План за устойчиво развитие на Смолянска област, разработени по проект GREEN MOUNTAIN

30 Април 2013, 1491 прочита

Национална среща за представяне на Координационен модел и План за устойчиво развитие на Смолянска област, разработени по проект GREEN MOUNTAIN се проведе на 26-ти април в София. Форумът уважиха с присъствието си негово превъзходителство посланикът на Република Италия Марко Контичели, търговският представител на посолството на Австрия в България д-р Михаел Ангерер, г-н Клаудио Карлоне от Провинция Мачерата, Италия - ръководител на проекта; представители от министерства; големи български и чуждестранни фирми и инвеститори; неправителствени организации и други.
Областният управител на област Смолян инж. Стефан Стайков като символичен домакин откри форума. В приветствието си той каза:
„Ние работихме усилено и се надяваме, че предлагаме един успешен модел на добра практика, която може да се мултиплицира, както в други планински райони на България, така и в други страни. Споделените данни показаха, че за планинските райони, във всички държави- партньори по проекта, проблемите са общи. Макар и в различна степен тези проблеми влияят трайно върху живота на хората, както в Родопите, така и в Алпите, Карпатите, Апенините. Вярвам, че работата по този проект ще допринесе както за опазването, така и за развитието на планинските територии, които във всички страни са изложени на редица рискове и заплахи: по-слабо развита инфраструктура, по-трудни условия за живот и бизнес, по-ниски доходи и висока безработица. Следствие от липсата на насочена, комплексна и ресурсно обезпечена политика за развитие на тези територии са процесите на изоставяне и обезлюдяване, използване на неподходящи модели на развитие, липса на интегриран устойчив подход, загуба на биоразнообразие и деградация на екосистемите. За да отговори на тези предизвикателства транснационалния екип на проекта, състоящ се от 11 организации от 9 страни в продължение на две години разработваше модела, който представяме. Той може да осигури интегрирана стратегия за опазване и валоризация на планинските райони, тоест използването и експлоатацията на наличните ресурси да става по начин, който ще повиши стойността им.”
Нашата конкретна цел, каза г-н Стайков е на база събраната до момента информация и натрупания опит, по-убедително да се аргументираме и да отстояваме въвеждането на насочена, нормативно и финансово обезпечена политика към област Смолян през плановия период 2014-2020 година, защото вярваме, че решението на проблемите е в провеждането именно на целенасочена политика към региона.”
Специален поздрав от Родопите поднесоха възпитаниците на Средното музикално училище в Широка лъка.
Представени бяха:
- Основните цели и партньори на проект GREEN MOUNTAIN. Важни изводи за планинските райони и за Смолянска област в частност;
- Област Смолян – силни страни, предизвикателства и възможности. Перспективи за планов период 2014-2020 г., като надграждане на постигнатото от проекта, използването на опита на по-добре развитите страни като Австрия и Италия; Необходимост от развитние на транспортната инфраструктура на област Смолян и нейното значение за Южен централен район за планиране;
- Планината като специфична територия – поглед през призмата на проект GREEN MOUNTAIN – начин на живот, икономическо развитие, опазване на околната среда, управление и првенция на кризи. Ролята и функциите на 101 Алпийски батальон, осигуряващ и гарантиращ нормалното функциониране на живота в планината. Социално-икономически аспекти.;
- Сертификатната марка- възможности за пилотно прилагане на територията на област Смолян. Добри практики по проект GREEN MOUNTAIN. Директивата за произход на продукти от планински региони. Подобряване възможностите за внедряване на иновации и за подобряване на специфични методи за образование, квалификация и преквалификация.
След дискусия по представените теми бяха направени обобщения и изводи.
Г-н Карлоне изрази задоволство от доброто сътрудничество с областна администрация Смолян, която определи като желан партньор и отправи предложение за съвместна работа по нов проект.
Посланик Контичели каза, че ще информира Европейската комисия за срещата, за проекта и Модела и ще ги представи за разглеждане, с препоръка за мултиплициране.