Приключи реализацията на проект „Епидемиологична карта на региона в мрежата”, с акроним EMN, финансиран по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013”

21 Май 2013, 1527 прочита


На 17.05.2013 год. приключи реализацията на проект, финансиран по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013”
Продължителност на проекта беше 25 месеца
Проектът е по Приоритетна ос 1: Качество на живот, Област на интервенция 1.3: Сътрудничество и взаимодействие в областта на здравеопазването и социалното благосъстояние.
Общият бюджет на проекта: 293 495 евро
Партньори: Водещ партньор – Регион Източна Македония и Тракия (гръцка страна)
Областна администрация Хасково
Областна администрация Смолян
Основната цел на проекта бе създаването на здравно-епидемиологична карта чрез събиране на данни от регионите и тяхното изследване, като бяха идентифицирани проблемите, които оказват влияние върху здравето на населението във всеки регион. За изготвянето на здравно-епидемиологичната карта се извършиха дейности по събиране и анализ на географски, морфологични, демографски и социално-икономически данни за населението от двете страни на границата.
Дейности за област Смолян по проекта:

1.Провеждане на Техническа среща по проект „Епидемиологична карта на региона в мрежата” EMN
Техническата среща за подготовка и събиране на епидемиологичните данни за област Смолян по проект „Епидемиологична карта на региона в мрежата” EMN бе проведена на 30 и 31 октомври. В нея участваха представители на Областна администрация Смолян, Областна администрация Хасково, РЗИ-Смолян, Българския лекарски съюз, неправителствени организации в областта на здравеопазването и представители от РЗИ Кърджали – научен екип по проекта. За участие в срещата бяха поканени и представители на Български зъболекарски съюз и Сдружението на общопрактикуващите лекари. Целта на техническата среща в Смолян бе събирането на данни от регионите, тяхното изследване и идентифицирането на проблемите, които оказват влияние върху здравето на населението в тези региони.

2.Провеждане на семинар - Отворен епидемиологичен ден по проект „Епидемиологична карта на региона в мрежата” EMN
На провелия се семинар на 29 и 30 ноември, Отворен епидемиологичен ден по проект „Епидемиологична карта на региона в мрежата” EMN се представиха събраните епидемиологични данни за област Смолян. В нея участваха представители на Областна администрация Смолян, Областна администрация Хасково, РЗИ-Смолян, Българския лекарски съюз, неправителствени организации в областта на здравеопазването и представители от РЗИ Кърджали, представител от гръцка страна – технически екип по проекта. След приключване на семинара се проведе заседание на Управителния комитет с партньорите по проекта – Областна администрация Хасково и Водещия партньор – Регион Източна Македония и Тракия – Гърция. Целта на семинара в Смолян бе обобщаването на данните от регионите, тяхното изследване и идентифицирането на проблемите, които оказват влияние върху здравето на населението в тези региони. На семинара се представиха и обсъдиха данни за демография на болестите, налични данни за основни епидемиологични заболявания в региона, някои основни мерки за превенция и епидемиологичните заболявания в трансграничния регион.
През месец декември 2012 год. в Александруполис се проведе конференция по проекта, на която бе представена епидемиологичната карта на региона в мрежата.
Има изготвен сайт по проекта, който в момента се превежда и на български език.