Проведе се работна среща по проект на Областна администрация

22 Май 2013, 1580 прочита

В изпълнение на дейности по международен проект „Устойчив модел за развитие на зелените планински зони - GREEN MOUNTAIN”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие, на 22 май ОА-Смолян проведе работна среща със заинтересовани страни от областта. В срещата участваха представители на общини, на бизнеса, на регионални структури и неправителствени организации.
Ръководителят на проекта г-жа Петя Пампорова откри срещата и представи резюме на проекта. Членовете на екипа презентираха Координационен модел и План за устойчиво развитие на Смолянска област. Присъстащите бяха запознати с проект на Стратегия за развитие на област Смолян за Програмен период 2014-2020 г. Презентацията „Областен информационен център – Смолян и 28-те информационни центрове в България” беше представена от Андреана Трифонова.
Проведе се оживена дискусия по представените теми.
Проектът „Устойчив модел на развитие за зелените планински зони - GREEN MOUNTAIN е с продължителност 3 години и ще приключи в края на декември 2013 година. В хода на реализация на проекта, транснационалeн екип на проекта, състоящ се от 11 институции от 10 държави е разработил Модел за устойчиво развитие и Планове за управление на планинските райони. Същите са адаптирани към условията в съответните държави. В настоящия период се провеждат работни срещи, пилотни дейности и дейности за повишаване на осведомеността . Това ще доведе до по-голям капацитет на вземащите решения за координиране и управление на чувствителните зони, подобряване на възможностите за инвестиции в съответните икономически сектори, подобряване на информираността на обществеността.