Областна администрация Смолян продължава работа по проект "Подобрена достъпност на трансграничните пътища с цел интегриране на Югоизточна Европа" ACROSSEE

30 Май 2013, 1473 прочита

На 21 май 2013 г. в Брюксел, Белгия се проведе среща-дискусия по проект "Подобрена достъпност на трансграничните пътища, с цел интегриране на Югоизточна Европа", с Акроним: ACROSSEE. Водещ партньор по проекта е Централноевропейска инициатива Триест, Италия.
На срещата се обсъди и дискутира работата по Работен пакет 3 по проекта, съгласно който всеки партньор трябва да направи анализ, съобразно националните приоритети в сферата на транспорта и целите на проекта, и въздействието, което ще има изпълнението в национален и регионален мащаб. По работен пакет 3 координираща роля имат университетите в Гърция, Словения, Венеция – Италия, Австрия и Румъния. Предстои нова среща, на която ще се обсъдят готовите резултати по Работен пакет 4 и 5, от проведените изследвания в областта на транспортната инфраструктура в България, съгласно изработена по проекта Методология. Предвижда се през месец ноември 2013 година в гр.Триест, Италия да се подпише Меморандум за сътрудничество с Министрите на транспорта на държавите партньори по проекта, както и със самите партньори.
Проекта е финансиран по Оперативна програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013", приоритетна ос 3: Подобряване на достъпността. Водещ партньор е Централна Европейска инициатива – Италия. Общият бюджет е 3 025 246. 64 евро. Бюджетът на Областна администрация Смолян по проекта е 120 000 евро.
Продължителността на проекта е 24 месеца. Той официално стартира на 1 октомври 2012 г. и ще продължи до 2014 г.
Партньорите са 28: Австрия, за България – Областна администрация Смолян, Гърция, Унгария, Италия, Румъния, Словения, Албания, Хърватска, Черна гора, Сърбия, Украйна, Белгия.
Областна администрация Смолян е eдинствения български партньор по проекта.
Чрез изготвените доклади и анализи ще се приеме общ транспортен модел за цялата зона на Югоизточна Европа, интегриране с останалата част на ЕС чрез различните видове транспорт.
Проектът ще насърчи институциите и заинтересованите страни за постоянно сътрудничество, с цел да се индентифицират и предложат конкретни дейности, които да допринесат за реализацията на Дунавската стратегия, свързването на Адриатика и Черно море по избрани транспортни коридори, чрез обслужването на операторите на едно гише.