Проект на Областна администрация-Смолян бe представен в Брюксел, подписан бе и Протокол за българо-италианско сътрудничество

25 Юни 2013, 1496 прочита

В изпълнение на проект „Хората в администрацията-ключ към европейско сътрудничество”, финансиран по ОП „Административен капацитет”, Приоритетна ос IІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.5.„Транснационално и междурегионално сътрудничество”, в периода от 17 до 22 юни, представители на 5-те областни админинстрации от Южен централен район посетиха Брюксел. Към българската работна група се присъединиха италианските партньори от ESU-Падуа.
Програмата включваше проучване на добри практики и обмяна на опит в следните институции: Комитет на регионите; Европейски икономически и социален комитет; Европейския Парламент; Офис на регион Венето в Брюксел.
В Офиса на регион Венето се проведе обучение по метода Open Spase, който е нова методология за дискутиране и решаване на проблемите на междукултурните различия и практическо занимание за приложение на специфичните инструменти на тази обща платформа за водене на срещи и дискусии. Изнесени бяха презентации за възможностите за партньорство и начините за финансиране на проекти през програмен период 2014-2020 година и се начертаха идеи за бъдещи общи проекти. В резултат на установените контакти и успешно партньорство, между регион Венето (Република Италия) и 5-те областни админинстрации от Южен централен район – Смолян, Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Хасково на 19 юни 2013 г. се подписа Протокол за сътрудничество. Съгласно Протокола двата региона ще: поощряват и подкрепят обмен в сфери от взаимен интерес; ще работят за по-задълбочено опознаване на различната обществена, културна и търговска специфика; ще развиват възможностите на съответните територии за бъдеща съвместна работа; ще насърчават и инициират конкретни проекти и дейности. За постигане на тези намерения страните ще се стремят да развиват сътрудничество в следните направления:
- Обмяна на опит, добри практики и възможности за квалификация в сферата на развитие потенциала на човешките ресурси;
- Представяне на добри управленски практики за развитие на територията. Подпомагане на усилията за прилагане на интегриран подход за развитие на специфични територии през програмния период 2014-2020 г.;
- Взаимно сътрудничество за развитие на бизнеса и потенциала на териториите. Подпомагане контактите между предприемачите и представяне на възможности за съвместни проекти. Обмяна на опит в областта на маркетинга, бренд на територия и на продукти и стимулиране на инициативи за развитие на съвместни производства между предприемачи от двете страни; - Взаимно сътрудничество за по-добро прилагане на науката и иновациите в практиката. Стимулиране на контактите между учебните центрове, подпомагане на съвместни инициативи, търсене на възможности за съвместни проекти в областта на иновациите през програмния период 2014-2020 г.;
- Стимулиране на културния и туристическия обмен. Представяне на информация за различните възможности;
- Подпомагане на съвместни проекти и инициативи.
Водеща организация на проекта е Областна админинстрация Смолян, а областните администрации Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Хасково са партньори. Проектът е с продължителност 18 месеца, като началото бе на 02 април 2012 година. Специфичните цели, които трябва да се постигнат са с акцент върху управлението на човешките ресурси, а именно: да се повиши чрез допълнителни знания и умения самочувствието на кадрите, заети в държавната администрация; да се подобри координацията и взаимодействието на областно, регионално и транснационално ниво при прилагането на политики в областта на управлението на човешкките ресурси; да се проучат, обменят, откроят и разпространят добри практики и опит за ефективно и ефикасно прилагане на политики в областта на човешкките ресурси; да се повиши възможността на държавната администрация на различните нива да инициира и упражнява специфична регионална политика, според местните потребности.
В оставащите до края на проекта три месеца ще се извърши анализ на проучените добри практики и опит в европейски структури в Брюксел, ще се обобщят резултатите и ще се издаде Практикум с мултимедиен продукт. На заключителната конференция в края на месец септември ще се извърши анализ на постигнатите резултати.