Областният управител инж. Димитър Кръстанов участва в заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район

16 Октомври 2013, 1357 прочита

На 15.10.2013 г. областният управител инж. Димитър Кръстанов участва в заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Южен централен район (ЮЦР) в Хасково. На него присъстваха представители на министерства, областните управители от областите на ЮЦР, представители на организациите на работодателите и на работниците на национално ниво.
На заседанието областният управител инж. Димитър Кръстанов направи презентация на възможностите на пилотния модел на Водено от общността местно развитие (ВОМР) за многофондово финансиране на Смолянска област. Той представи пред широката аудитория предприетите в тази насока стъпки, мотивите за това област Смолян да бъде пилотен модел за ВОМР, какво представлява ВОМР и какви са бъдещите възможности на модела.
На срещата представител от Министерство на регионалното развитие представи Оценка на въздействието на Закона за регионалното развитие (ЗРР). Тази оценка осигурява информация за проблемите в процеса на прилагане ЗРР и подзаконовата нормативна уредба, като очертава промените които трябва да бъдат извършени с цел по-добра приложимост на закона и оптимизиране на възможностите за използване на структурната помощ от фондовете на ЕС през периода до 2020 г. На базата на тази Оценка членовете на РСР ще изготвят становище с готови предложения за промени в съответното законодателство.
Като част от дневния ред на заседанието бяха разгледани и други въпроси, свързани с актуализиране на представителите на РСР на ЮЦР в Комитетите за наблюдение на Оперативните програми за периода 2007-2013 г. и в работните групи за разработване на Оперативните програми за периода 2014-2020 г. На заседанието бе обсъден и приет проект на Годишната индикативна програма за дейността на РСР на ЮЦР за 2014 г. Присъстващите бяха запознати и с Постановление на МС № 157 от 1 август 2013 г. за създаване на Съвет по децентрализация на държавното управление.