Правителството одобри издаването на разрешение за проучване на подземни богатства в местността „Бахтерица”

16 Октомври 2013, 1508 прочита

На свое редовно заседание Министерски съвет одобри издаването на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в местността „Бахтерица”. Площта е разположена в землищата на селата Босилково, Давидково, Дебеляново, Кръстатица, Баните, Малка Арда, Оряховец и Стърница в община Баните и в село Петково в община Смолян.
След проведен търг фирма „ДРП” ООД получава разрешения за три години и за една година за проучване на площта „Бахтерица”.
За срока на разрешенията фирмата се задължава да осъществи проучвателните дейности за своя сметка при спазване на всички изисквания на законодателството, да плати такса за ползваната площ и да представи банкова гаранция за обезпечаване на задълженията по опазване на околната среда. Графикът за изпълнение на конкретните дейности от работните програми и остойностяването им ще стане след сключване на договора за търсене и проучване.