Проведе се заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

06 Ноември 2013, 1266 прочита

На 05.11.2013 г. в Областна администрация – Смолян се проведе заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (ОССЕИВ). Заседанието бе ръководено от предеседателя на Съвета и областен управител инж. Димитър Кръстанов. На срещата бяха приети актуализираният състав на ОССЕИВ, основният и резширен състав на Звеното за координация, мониторинг и оценка, и правилника за устройството и дейността на ОССЕИВ. Директори и представители на регионалните структури в Смолян - Регионален инспекторат по образованието, Ресурсен център- Смолян, ОД на МВР, РИОСВ, РД „Национален строителен контрол”, РД „Социално подпомагане”, ОД „Земеделие”, РС на КНСБ, Териториално статистическо бюро, Дирекция „Бюро по труда” накратко представиха изпълнените дейности за периода 2012-2013 г. По темата се изказаха също секретари и представители на общини. Като основен проблем се очерта липсата на посещаемост на детските градини на територията на областта от страна на ромските деца, което води до пропускане на възможността за полагане основата за тяхното ограмотяване.
Директорът на РИО на МОН г-н Иван Муцевски заяви, че за миналата година участие в Курса за получаване на грамотност І – ІV клас са подадени 118 заявления за участие, но успешно курсът е завършен от 95 лица. През тази година в Девин са организирани две групи за ограмотяване на възрастни роми. Заявления за тях са подадени от 22 души, а успешно са завършили обучението 17 лица.
В края на заседанието инж. Кръстанов посочи, че анализите и оценките от представените доклади на държавните регионални структури и неправителствени организации и общински представители е необходимо да се използват за подобряване на съвместната дейност по заложените приоритети в Областната стратегия за интегриране на ромите и в Плановете за действие към общините.