ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЕКТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-СМОЛЯН

07 Ноември 2013, 1250 прочита

На 7 ноември 2013 г. в конферентната зала на Областна админинстрация-Смолян се проведе информационен ден със заинтересовани страни от областта. Срещата бе в изпълнение на дейности по международен проект „Устойчив модел на развитие за зелените планински зони - GREEN MOUNTAIN”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Срещата бе открита от инж. Димитър Кръстанов-Областен управител на област Смолян. Бяха поканени и участваха представители от общини на областта, регионални структури, НПО, представители на бизнеса, селскостопански производители, обучителни организации, журналисти, граждани.
Фокус на срещата беше и сформиране на Обществен съвет към областния управител в 4 направления. Инж. Момчил Караиванов представи разработения пилотен модел за водено от общостта местно развитие. Представена беше презентация на проекта като цяло, както и споделени мерки за насочена политика към планинските региони.
Проектът „Устойчив модел на развитие за зелените планински зони - GREEN MOUNTAIN е с продължителност 3 години и ще приключи в края на декември 2013 година. В хода на реализация на проекта, транснационалeн екип на проекта, състоящ се от 11 институции от 10 държави разработи Модел за устойчиво развитие и Планове за управление на планинските райони. В настоящия етап всички партньори по проекта адаптират разработения модели провеждат информационни срещи за повишаване на осведомеността, пилотни дейности и работни срещи. Това ще доведе до по-голям капацитет на вземащите решения за координиране и управление на чувствителните зони, подобряване на възможностите за инвестиции в съответните икономически сектори, участие на обществеността чрез подобряване на информираността на природна стойност на територията и в крайна сметка, територии с повишена стойност на биологичното разнообразие и валоризация на природните ресурси.
Предстои провеждане на обучителни модули и работни срещи по 4-те направления.