Проведе се работна среща за изготвяне на Междинна оценка и доклад по Областната стратегия за развитие на социални услуги 2011-2015

19 Ноември 2013, 1281 прочита

Днес, 19.11.2013 г., в Областна администрация - Смолян се проведе първата голяма работна среща между областния и всички общински екипи, които ще работят по изготвяне на Междинна оценка и доклад по Областната стратегия за развитие на социални услуги 2011-2015.
Първата Областна стратегия за развитие на социални услуги беше разработена и приета в периода април - октомври 2010 година. След близо три годишен период на реализация, съгласно приетите планови документи, е необходимо извършване на междинна оценка и последваща актуализация на заложеното, както на областно, така и на общинско ниво.
Общинските екипи включват представителство на всички пряко ангажирани страни на територията на всяка община, които имат отношение към системата на социални услуги. Областният екип е представен в основния си състав от Звеното за координация, мониторинг и оценка, което беше създадено като консултативен орган към областния управител веднага след утвърждаване на стратегията през 2010 година.
Дневният ред на срещата включваше въведение в областното планиране на социалните услуги, с маркиране на работния процес до настоящия момент, както и представяне на основната хронология и конкретни задачи по изготвяне на „Междинен преглед на Областната стратегия за развитие на социалните услуги”.
От експертния състав на срещата бе споделено, че има промяна в социално-икономическия и демографския профил на областта, в сравнение с периода на разписване на Стратегията, което ще наложи активна работа от всички общински екипи, и препланиране на наличния ресурс и базови показатели в сферата на целия спектър от социални услуги.
В помощ на последващата работа, на всички екипи бяха раздадени и методически указания, разработени по проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” под формата на печатно „Ръководство за планиране на набор от необходимите услуги на областно ниво”.