По проект на Областна администрация- Смолян се провеждат обучителни модули

10 Декември 2013, 1313 прочита

Днес от 10.30 часа в Областна администрация-Смолян областният управител инж. Димитър Кръстанов даде старт на двудневни обучителни модули. Те се провеждат като част от дейности по проект „Устойчив модел на развитие за зелените планински зони - GREEN MOUNTAIN”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Поканени за участие са представители от общини на област Смолян, регионални структури, НПО, представители на бизнеса, селскостопански производители, обучителни организации, журналисти.
В дневния ред на обученията са включени теми, свързани с разработения пилотен модел за Водено от общостта местно развитие. Представи се презентация на проекта като цяло, както и споделени мерки за насочена политика към планинските региони. Присъстващите се запознаха с възможностите за финансиране чрез Оперативните програми през следващия планов период 2014-2020 година. Обучителните модули са съпроводени с оживени дискусии, с предложения и поставяне на въпроси.
През втория ден работата ще продължи по тематични групи.
Проектът „Устойчив модел на развитие за зелените планински зони - GREEN MOUNTAIN” е с продължителност 3 години и ще приключи в края на март 2014 година. В хода на реализация на проекта, транснационалeн екип на проекта, състоящ се от 11 институции от 10 държави разработи Модел за устойчиво развитие и Планове за управление на планинските райони. В настоящия етап всички партньори по проекта адаптират разработения модел и провеждат информационни срещи за повишаване на осведомеността, пилотни дейности и работни срещи. Това ще доведе до по-голям капацитет на вземащите решения за координиране и управление на чувствителните зони, подобряване на възможностите за инвестиции в съответните икономически сектори, участие на обществеността чрез подобряване на информираността на природна стойност на територията и в крайна сметка, територии с повишена стойност на биологичното разнообразие и валоризация на природните ресурси.