“Знаеща и можеща администрация-залог за успехи”

19 Декември 2013, 1391 прочита

Това е наименованието на новия проект, който се реализира в Областна админинстрация - Смолян. Той е финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет”, процедура по Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет “2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08, Договор № ЦА 12-22-33/24.07.2013г.


На 19 декември 2013 г. Областният управител инж. Димитър Кръстанов откри Началната пресконференция за популяризиране на стартиралия нов проект на Областна админинстрация - Смолян.
Ръководителят на проекта инж. Радка Тунева-Янчевска представи кратко резюме на проекта - цели, дейности и очаквани резултати. Участие в пресконференцията взе и счетоводителя на проекта г-жа Севда Кокарова.
Общата цел на проекта е: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
След реализацията на всички заложени дейности, очакваните резултати са:
Проведени 21 курса за обучение от каталога на Института по публична администрация-гр.София. От началото на проекта до настоящия момент такива обучения по проекта са преминали 14 души. Част от обучените участваха в пресконференцията и споделиха своята удовлетвореност. Всички са получили сертификати за професионална квалификация. Темите, по които се провеждат обученията, са съобразени с длъжностите на обучаващите се експерти. Обученията ще продължат до края на проекта.
В момента се провежда специализирано чуждоезиково обучение. 23-ма представители от Админинстрацията са включени в курса по английски език с продължителност 6 месеца. Проведени са входящи тестове, въз основа на които са определени нивата на обучение. В края на обучението ще се проведе изходящ тест, на базата на който обучаемите ще получат сертификат за съответното ниво.
По проекта са предвидени още следните дейности: професионална психодиагностика на Администрацията и обучение на 3-ма вътрешни одитори по прилагане на международните стандарти от серията ИСО.
Продължителността на проекта е 12 месеца;
Договорът е подписан на 24 юли 2013 г.
Общият бюджет е малко над 39 хил. лева