Областният управител свиква работна среща с кметовете на общини от област Смолян във връзка с изпълнението на програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”

16 Януари 2014, 1344 прочита

Областният управител инж. Димитър Кръстанов свиква работна среща с кметовете на общини от област Смолян във връзка с предстоящото изпълнение на Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. Срещата ще се проведе на 17.01.2014 г. /петък/ от 14.00 часа в зала 201 на Областна администрация- Смолян.
Министерският съвет одобри условията, реда и критериите за избор на проекти и програми и прозрачното изразходване на средствата по програмата „Растеж и устойчиво развитие на регионите”, по която са предвидени 500 млн. лв. в държавния бюджет. Тя представлява допълнителен финансов ресурс за регионите, като се финансират проекти извън допустимите за кандидатстване по оперативните програми.
С актът правителството изпълни заложените от Народното събрание изисквания за гарантиране на прозрачното разходване на средствата по тази програма, както и за избор на проекти и програми, реализирането на които да е насочено към постигане на икономически растеж, устойчиво развитие на регионите, повишаване на конкурентоспособността на икономиката и създаване на възможност за генериране на заетост и доходи.
Постановлението определя секторите, в които могат да се финансират проекти и програми - ВиК и други свързани с околната среда дейности, транспортна инфраструктура, социална и културна инфраструктура и други сектори, подкрепящи социално-икономическото развитие.
В документа е предвидено създаване на Междуведомствен съвет за оценяване и подбор на проектните и програмни предложения на конкурентен принцип. Ръководител на този орган се предвижда да бъде министърът на финансите. Възлагат се функции на областните управители по набирането и номинирането на конкретните проекти с регионално и местно значение, предложени от общините от съответната област, след което да ги представят за оценка и подбор на Междуведомствения съвет.
Регламентирани са и критериите, съгласно които ще се извършва оценка и класиране на проектите. Списъкът на проектите и отговорните за тяхното изпълнение институции, както и съответното финансиране, ще се определят с постановление на Министерския съвет. За прозрачното разходване на средствата, предоставени за финансиране на одобрените проекти, е предвидено наблюдение на тяхното изпълнение и представяне на периодични доклади, както и изготвянето на годишен отчет за напредъка.