Заседание на Областният съвет за устойчиво енергийно развитие се проведе в Областна администрация-Смолян

26 Февруари 2014, 1214 прочита

На 25.02.2014 г. /вторник/ в Областна администрация-Смолян /ОА/ се проведе заседание на Областният съвет за устойчиво енергийно развитие. Работната среща се състоя под председателството на областния управител инж. Димитър Кръстанов, с участието на представител от Агенцията за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/, представители на общини и заинтересовани страни.
В рамките на заседанието инж. Петя Нешева от АУЕР направи презентация на производството на електрическа енергия от възобновяеми източници /ВЕИ/ през 2013 г. За Южен централен район тя посочи, че тези източници са от вода, слънце и биомаса. Енергийните обекти за област Смолян са общо 58, от които 28 водноелектрически централи, 29 слънчеви централи и една централа на биомаса. На територията на община Смолян има девет водноенергийни и три слънчевоенергийни обекта.
Като част от дневния ред бяха представени още възможностите за насърчаване на производството и потреблението на енергия от ВЕИ. Инж. Г. Атанасов, управител на фирма за енергиен одит, посочи обстойна информация за обследването на сгради, улично осветление и промишлени системи. В своята презентация той очерта и възможностите за промяна на горивната база. Г-жа Жасмина Бошнакова, главен експерт в Областната администрация, постави въпроса за спазване на сроковете от страна на общините по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници. Техните задължения се свеждат до изготвянето на Планове за енергийна ефективност и програмите за тяхното изпълнение, както и изготвяне на информация, относно изпълнението на общинските програми за насърчаване използването на ВЕИ и биогорива.
В края на работното заседание бяха посочени също източниците на финансиране в областта на енергийната ефективност, които са насочени към държавните институции и бизнеса. Част от тях са Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната реда /ПУДОС/, Национален доверителен екофонд, Кредитна линия за енергийна ефективност и ВЕИ и др.