Областният управител проведе работна среща за етапната готовност на общините по Публично инвестиционната програма

07 Април 2014, 1094 прочита

Във връзка с етапната готовност по изпълнението на проекти по Публичната инвестиционна програма /ПИП/ „Растеж и устойчиво развитие”, областният управител инж. Димитър Кръстанов днес /07.04.2014 г./ свика работна среща с кметовете на общини от област Смолян. Всички участници в срещата декларираха своята готовност, но при единственото условие, че липсват процедури по обжалване. В началото на срещата инж. Кръстанов разясни конкретните отговорности на областните управители във връзка с изпълнението на проектите, вменени от министърът на финансите, който е и председател на Междуведомствения съвет за оценка и подбор. Те са свързани с текущо наблюдение на одобрените проекти и преценка за възможните рискове пред тяхната реализация.
След сключването на договорите с изпълнителите, общините-бенефициенти трябва да инициират платежни нареждания за аванс в размер на 30% от общата стойност на проекта, като представят необходимата за това документация. В срок до 7 май областният управител инж. Димитър Кръстанов трябва да предостави на Междуведомствения съвет обобщен доклад за напредъка по процедурите за обществени поръчки на общините, спечелили финансиране, а до 10 юни - информация за резултата от проведените процедури и сключените договори с изпълнители. Доклади за хода на изпълнение на проектите се изискват два пъти годишно - в срок до 15 август и до 10 ноември.
Прекратяване на финансирането на проекти може да се извърши при три хипотези: ако до 10 юни не са започнали процедурите по ЗОП; ако до началото на септември няма сключени договори за изпълнение или те са в процес на обжалване; при отказ или невъзможност на общината да изпълни проекта /за което тя своевременно трябва да уведоми Междуведомствения съвет чрез областен управител/.
До средата на месец юни ще стане ясен освободения финансов ресурс /в резултат на икономии или при прекратено финансиране/, който ще бъде преразпределен от Междуведомствения съвет най-късно до 30 юни тази година. Достъп до него ще имат всички подадени общински проекти, като няма да бъде необходимо ново кандидатстване.
В края на заседанието областния управител даде думата на началникът на Областно управление "ПБЗН"- Смолян комисар Красимир Шотаров, който акцентира върху няколко важни въпроса. Един от тях бе свързан със създаването на доброволни формирования по общини, които да подпомагат дейностите, свързани със защита на населението при бедствия, пожари и извънредни ситуации.