Правителството одобри националните програми за развитие на средното образование

17 Април 2014, 1160 прочита

Министерският съвет одобри 10 национални програми за развитие на средното образование в Република България за 2014 г.

Първата е „Оптимизация на училищната мрежа”, която функционира вече седем години. Програмата обхваща предоставяне на транспорт на учениците в задължителна училищна възраст, осигуряване на хранене на децата от задължителната предучилищна и училищна възраст и осигуряване на целодневна организация на учебния процес. Общият й бюджет е 13 560 000 лв.

Националната програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване” дава възможност за обективна оценка на постигнатите резултати на учениците, както и за установяване на степента на постигане на държавните образователни изисквания и на знанията и уменията, заложени в учебните програми. Общият бюджет на програмата е 4,5 млн. лв.

Целта на НП „Роден език и култура зад граница” е свързана със съхраняване на българското етнокултурно пространство в чужбина и на националната, културна и духовна идентичност на всички български граждани по света, с опазване на етнокултурната самобитност на българите и българските общности. По програмата ще бъде стимулирано изучаването на български език и литература, история и география на България от българите зад граница както и провеждането на дейности, които да съдействат за съхраняване на националното самосъзнание, бит и култура. Общият бюджет на програмата е 1,1 млн. лв.

НП „Модернизиране на системата на професионалното образование” е продължение на реализираните през периода 2008-2013 години програми чрез инвестиране на средства по линия на държавния бюджет и съфинансиране от страна на бизнеса. Тя е насочена главно към обновяване на специализираното оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници в професионалните гимназии в съответствие с развиващите се съвременни нови производствени технологии, както и осигуряване на възможности за провеждане на практическо обучение в реална работна среда. Общият бюджет на програмата е 3 млн. лв.

НП „Училището – територия на учениците” обхваща два модула - „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап” и „Национални и международни ученически олимпиади и състезания”. Общият бюджет на тази програмата е 2 049 746 лв.

НП „На училище без отсъствия” е свързана с необходимостта от засилване на механизмите за отчетност, наблюдение и контрол по отношение на регистриране на отсъствията на учениците. За реализиране на целите, свързани с осигуряване на условия за непрекъснат образователно-възпитателен процес и намаляване на отсъствията от училище, се прилагат две мерки - „Без свободен час” и „Без отсъствие”. Първата цели стимулиране и мотивиране на директорите и педагогическите екипи в училищата да разработват и изпълняват свои училищни програми за намаляване на отсъствията на учениците чрез реалното и точното им отразяване в училищната документация, както и разработване на мерки за превенция на преждевременното напускане на образователната система от учениците и за реинтеграция на отпадналите от училището лица. В резултат от прилагане на мярката „Без свободен час” се очаква повишаване ефективността на публичните разходи на училищата при използване на програмното финансиране за оптимална организация на образователно-възпитателния процес при отсъствие на учител/възпитател и подпомагане на училищните бюджети. Общият бюджет на програмата е 2 715 000 лв.

НП „С грижа за всеки ученик” отчита, че всеки ученик придобива знания, умения и компетентности с различна скорост и по различен начин в зависимост от индивидуалните му възможности и интереси. На тази основа се поставят допълнителни цели на обучение и развитие като се осигуряват допълнителни часове за коригиране на пропуски в знанията и компенсиране на недостига от учебно време. Общият бюджет на програмата е 3 млн. лв.

Решаващо условие за качествено образование са обучението и продължаващата квалификация на педагогическите кадри и свързаните с това политики. За да се постигнат целите, залегнали в Стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, е необходимо образователната система да заложи на мобилността и гъвкавостта, като насърчава педагогическите кадри чрез предоставяне на възможности за учене и продължаваща квалификация през целия живот. С НП „Квалификация” ще се осигурят условия за създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на педагогическите кадри. Общият бюджет на програмата е 400 000 лв.

Достъпът до съвременни информационни технологии на учениците е неразделна част от достъпа до образование. Електронизацията на учебния процес е неотменим елемент на модерното училище. НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище” подпомага и всички други дейности на МОН, свързани с използването на националната ИКТ-инфраструктура – държавни зрелостни изпити, външно оценяване, поддържане на регистри за завършена образователна степен, извънкласни дейности, целодневно обучение и др. Общият бюджет на програмата е 21,5 млн. лв.

Необходимостта от НП „Модернизация на материалната база в училище” е продиктувано от поставения акцент в политиката на правителството върху развитието на професионалното образование и обучение и подобряването на практическата му насоченост, нуждата от значителни инвестиции за модернизиране на образователната материална база и изпълнението на редица нормативни изисквания. Общият бюджет на програмата е 44 051 110 лв.

10-те национални програми ще се изпълняват от МОН и второстепенните разпоредители към него през настоящата година.