Повишаване жизненото равнище на населението през следващите три години е приоритет в социалната политика на българското правителство

17 Април 2014, 1193 прочита

На свое редовно заседание Министерския съвет одобри средносрочната бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г., съобщиха от правителствената информационна служба. Тя предвижда намаляващ бюджетен дефицит до 0,9 % през 2017 г. Целта й е да представи визията на правителството за финансово обезпечаване постигането на основните цели и изпълнението на мерките, заложени в програмата „Държавност, развитие, справедливост – икономически и социални приоритети на правителството на Република България”. Придържайки се към националните приоритети от правителствената програма, прогнозата осигурява условия за постигане на дългосрочен икономически растеж, като политиката на правителството ще продължи да бъде насочена към подобряване на бизнес средата, повишаване на заетостта, ограничаване на безработицата и намаляване на административната тежест.
През периода 2015-2017 г. данъчно-осигурителната политика ще бъде ориентирана към подкрепа на икономическия растеж и повишаването на фискалната устойчивост в дългосрочен план. Осигурителната политика през периода 2015-2017 г. предвижда запазване на размера на вноските за социално и здравно осигуряване. Размерът на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица се предвижда да бъде съответно 2600 лв. за 2015 г., 2800 лв. за 2016 г. и 3000 лв. за 2017 г. Приоритет на социалната политика през следващите три години е повишаване на жизненото равнище на населението. По отношение на мерките на пазара на труда ще продължат да действат активното подпомагане за намирането на работа, особено на групите в неравностойно положение. Ще продължи действието и на европрограмата „Гаранция за младежта” и съответно подпомагане наемането на младежи, завършили наскоро университет и без практически опит. По отношение на пенсионната политика ще продължи осъвременяването на пенсиите чрез прилагането на „швейцарското правило”. В средносрочната бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г. се предвижда заделянето на резерв за социални мерки в размер на 100 млн. лв. за обезпечаване на допълнителни великденски и коледни добавки към пенсиите.
В периода 2015-2017 г. средствата от ЕС ще продължат да подкрепят развитието на ключови национални политики. За тяхното реализиране от съществено значение е оптималното усвояване на европейските средства, за да се финансират програми от сектори с пряк ефект върху растежа, заетостта, доходите, конкурентоспособността и публичната инфраструктура.
С одобряването на средносрочната бюджетна прогноза приключва първият етап от бюджетната процедура за 2015 г., чиято основна задача е да създаде добра организация и необходимата координация между отделните разпоредители с бюджет в процеса на бюджетно планиране и съставяне на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза и на проекта на държавния бюджет за 2015 г.