Предстои обследване на водните обекти в област Смолян

30 Април 2014, 1270 прочита

На основание чл. 140, ал. 5, т. 1 от Закона за водите, във връзка с чл. 64, ал. 1, т. 5 от Закона за защита при бедствия и в изпълнение на решенията по Заповед № Р-36/28.02.2014 г. на министър-председателя на Р България, областният управител инж. Димитър Кръстанов издаде заповед за съставяне на междуведомствена комисия за обследване на водните обекти в област Смолян. Комисията следва да извърши проверка за проводимостта на речните легла и съществуващите мостови съоръжения над тях. Ще се провери и състоянието на съществуващите корекции на реки, дерета и диги. Ще се следи също за изпълнението на предписанията, изготвени на основание извършената в началото на годината предходна проверка. Обследванията ще бъдат извършени в периода 25.05.-29.05.2014 г. Този мониторинг се провежда два пъти годишно, като целта е да се вземат превантивни мерки за недопускане на щети и ограничаване на вредното въздействие на водите.
Съгласно заповедта на премиера, след извършване на пролетните проверки областните управители от цялата страна ще трябва да докладват за техническото състояние на водните обекти в техните области. Докладите трябва да съдържат както резултатите от инспекцията, така и предложения за мерки за привеждане на водните обекти, водностопанските системи и хидротехнически съоръжения в изправно техническо състояние.