Приключи междинният преглед на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян (2011-2015)

10 Май 2014, 1159 прочита

В периода декември 2013 – април 2014 г. приключи междинният преглед на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян (2011-2015). В продължение на няколко месеца членовете на Звеното за мониторинг и оценка на стратегията и общинските екипи съвместно подготвяха този процес. Осъществиха редица дейности и работни срещи, изготвиха документи, които помогнаха да се преосмисли постигнатия напредък и дефицитите, за да се постигне съгласие за наложителните промени, които трябва да се направят в стратегията, както и за подобряване на мрежата от услуги до края на периода й.
Междинният преглед сочи, че през първата половина от стратегическия период са разкрити общо 14 нови социални услуги в областта. Значителни успехи са постигнати при услугите за деца. От общо две специализирани институции- ДМСГД и ДДЛРГ в с. Широка лъка, ДМСГД е закрит към 2012 г., като е извършена успешна деинституционализация на настанените деца, а с 50% е намален капацитетът на ДДЛРГ и е подобрена материалната база. Налични са Центрове за настаняване от семеен тип за деца в целия възрастов обхват, в т. ч. предстои да бъде разкрит и такъв за деца с увреждания.
По проекти на пет от общините, в сътрудничество с Фондация „Международна социална служба – България”, са разкрити седем нови услуги в общността за подкрепа на деца в риск и техните семейства - ЦОП-гр. Доспат, ЦОП-гр. Златоград, ЦОП-гр. Неделино, ЦОП-гр. Рудозем, ЦОП-гр. Девин, ДЦДУ - гр. Доспат, ДЦДУ-гр. Рудозем. На всички тях е осигурена устойчивост като делегирани от държавата дейности чрез финансиране от републиканския бюджет.
Изключителен успех бележи развитието на социалната услуга Приемна грижа в областта. Разширен е териториалният обхват, увеличен е с повече от 9 пъти броят на утвърдените приемни семейства и с повече от 10 пъти броят на настанените в тях деца. Поставено е началото на децентрализация на услугата чрез предоставянето й по Схема „Приеми ме”, ОП «РЧР» в три общини- Девин, Рудозем и Смолян.
При междинния преглед бяха актуализирани приоритетните рискови групи от населението по общини и техните потребности - деца и лица с увреждания, деца и лица, трайно отделени от своята семейна среда, самотно живеещи стари хора и др. За да им се осигури минималният набор от необходими услуги беше извършена актуализация на Областната стратегия. Приети бяха промени за оптимизиране на 9 налични социални услуги (четири Центъра за обществена подкрепа в градовете Девин, Доспат, Неделино и Рудозем; Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Мадан; три Дневни центъра за хора с увреждания в градовете Доспат, Златоград и Рудозем; Дневен център за стари хора в с. Хвойна, община Чепеларе). Планирани бяха нови 13 социални услуги – две Защитени жилища за лица с психични разстройства в общините Баните и Мадан; два Центъра за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства в общините Девин и Неделино; два Малки дома за стари хора в общините Смолян и Неделино; четири Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания в общините Борино, Доспат, Мадан и Смолян; един Дневен център за стари хора в община Неделино; Домашен социален патронаж в община Борино; Обществена трапезария в община Доспат. Наред с това, бяха приети промени за отпадане на някои планирани социални услуги в стратегията, които вече не са необходими.
В резултат на моделите, използвани при изготвяне на Областната стратегия и при извършване на междинния й преглед, планирането на социалните услуги се извършва на регионален принцип и съдейства за преодоляване стихийността в развитието на услугите и неравномерността в териториалното им разпределението.
Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян (2011 – 2015) е приета и утвърдена през 2011 г. Въз основа на нея са разработени и приети стратегии за развитие на социалните услуги във всичките десет общини на областта. Това създава възможност за преодоляване хаотичността при планиране и разкриване на социални услуги. Постави се началото на планиране на база конкретни потребности на приоритетните рискови групи от населението във всяка една община и на територията на областта като цяло. Ежегодно се извършва наблюдение и оценка на изпълнението на Областната стратегия и се изготвя Годишен мониторингов доклад, в който се отразяват постигнатите резултати и неизпълнени дейности, както и се дават препоръки.