Областният управител връчи удостоверения за успешно завършено чуждоезиково обучение на участници от Областна администрация

12 Май 2014, 1029 прочита

На 7 май 2014 г. / сряда/ областният управител инж. Димитър Кръстанов връчи удостоверения за успешно завършено чуждоезиково обучение на 23-ма души от Областна администрация-Смолян, което се реализира по проект “Знаеща и можеща администрация - залог за успехи” на ОП “Административен капацитет”. Проектът се осъществява по Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет “2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08, Договор № ЦА 12-22-33/24.07.2013 г.
На церемонията участва Цветанка Генчева-изпълнителен директор на Дружество за разпространение на знания -Смолян, на която организация бе възложено самото обучение.
Участниците в 6-месечната квалификация бяха разделени в две групи на база на входящ тест. Всички бяха подложени и на изходящ тест за оценка на получените знания. Всички показаха добри резултати и вследствие на което получиха сертификати в съответствие с Европейската езикова рамка.
По проекта до момента са проведени и 19 курса за професионално обучение от каталога на Института по публична администрация- гр.София. Всички обучени са получили удостоверения за професионална квалификация. Темите, по които се провеждат обученията, са съобразени с длъжностите на обучаващите се експерти. Обученията ще продължат до средата на месец юли, когато е края на проекта.
Едновременно с това по график се провежда и професионален психотренинг на Областна администрация, който ще завърши с изготвяне на индивидуални професионални оценъчни карти за всеки служител и ръководител. Ще бъде изготвен Аналитичен доклад, в който ще се формулират препоръки за подобряване на микроклимата в Админинстрацията. Ще се проведат и обучения по предварително заявени теми.
Общата цел на проекта е: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и резултатно изпълнение на задълженията.