Инж. Димитър Кръстанов: Има потенциал и административен капацитет за развитието на Смолянски регион

13 Май 2014, 1190 прочита

Със съдействието на Областна администрация- Смолян днес в конферентната зала на „Арексим” ЕАД се проведе кръгла маса, посветена на възможностите за развитие на Родопския регион чрез използване на средствата от фондовете на ЕС и инструментите на трансграничното сътрудничество с Република Гърция. Събитието се организира от Икономическият и социален съвет /ИСС/ на Република България с подкрепата на Европейския икономически и социален комитет /ЕИСК/. Основна цел на форума бе да се обсъдят конкретни практически възможности за развитието на Родопския регион, като в тази връзка бяха представени позициите на представителите на местната власт, на бизнеса, както и на ангажираните държавни институции. Участие взеха президентът на ЕИСК Анри Малос, Брендан Бърнс-вицепрезидент на Групата на работодателите към ЕИСК, народният представител от Коалиция за България Дора Янкова, гл. директор на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” към МРР Мария Дузова, председателят на ИСС проф. Лалко Дулевски, членове на ЕИСК и на ИСС, кметове на общини, социални партньори и НПО.
При откриването на кръглата маса областният управител инж. Димитър Кръстанов заяви, че има административен капацитет и потенциал за развитието на Смолянски регион. „Региона ни е уникален и няма аналог на Балканите! Затова обединени трябва да насочим нашите усилия към постигането на конкретни резултати и ползи за общността” каза инж. Кръстанов. Той отбеляза, че Смолянски регион, чрез провежданата политика, максимално се възползва от перспективите, които предоставя сътрудничеството България-ЕС. Той посочи за пример участието в проект „GREEN MOUNTAIN”, както и работата, която се осъществява по подготовката на Споразумението за партньорство, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Инж. Кръстанов изтъкна перспективите, които дават някои нови финансови инструменти, като напр. Водено от общността местно развитие /ВОМР/. „ЕК планира и очаква от държавите-членки да осъществяват интегриран териториален подход, хармонично балансирано развитие на конкретни подрегионални територии за намаляване на техните социални, икономически и териториални различия. Целта на този инструмент е да се мобилизират и ангажират местните общности и организации за постигане целите на стратегията за устойчив и приобщаващ растеж” подчерта инж. Кръстанов. Областният управител увери, че няма никакво съмнение за прилагането на този инструмент в страната като единствен, който функционира на принципа „отдолу-нагоре” и който проправя пътя на още по-големия проект, наречен „Интегрирани териториални инвестиции”. От тук възниква и възможността за многофондово финансиране на отделните дейности, от които се изключват единствено ВиК сектора и уличната инфраструктура. „Ние представихме пред нашето правителство 157 млн. индикативен бюджет за удовлетворяване на конкретни възможности, проекти и намерения на всички общини в нашия регион. Но ни е необходимо малко повече самочувствие и увереност, за да се опитаме да разчупим рамката” каза още инж. Кръстанов. Областният управител припомни някои поети ангажименти свързани с пътната инфраструктура в област Смолян, които в момента се изпълняват и такива чието решаване предстои. Той посочи, че на предстояща регионална среща в Комотини по програмата за ЕТС, ще бъде поставено на вниманието на Управляващия и Наблюдаващия комитет проблемите с развититето на пътната връзка Пловдив-Смолян-Рудозем-Ксанти. В момента тече рехабилитация на път ІІ-86 Чепеларе-Рожен-Соколовци, като областния управител изрази надежда, че в програмата ще бъдат заложени още пътя Средногорци-Рудозем, обходния път Рудозем, както и отсечката до граничния пункт. Инж. Кръстанов увери присъстващите, че се работи по перспективите за развитие на пътната връзка Смолян-Арда-Горна Арда-Паранести. Търсят се различни възможности за осъществяване на тези проекти, в т.ч. и чрез средства от Републиканския бюджет. Едновременно с това много активно се работи по доизграждането на така важния широколентов и оптичен интернет за регион Смолян. Инж. Кръстанов подчерта, че Родопите са най-богати на геотермални източници и златоносни залежи, които са от голямо значение както за отделните общини, така и за целия регион. В края на своето изказване, областният управител заяви, че само единни и обединени около всички конкретни проекти, които развиват материалната основа за живот, ще се даде възможност за успехи в региона. Той изрази своята увереност, че след тази среща всички ще бъдат много по-ангажирани с проблемите на Родопа планина като част от Р България и като част от обединена Европа.