„Със знания нови - за успехи сме готови”

16 Май 2014, 1303 прочита


Новият проект, който започна да се реализира в Областна админинстрация – Смолян е с това наименование. Той е финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет” /ОПАК/, процедура по Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет “2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08, Договор № 13-22-69/18.02.2014 г.
Областният управител инж. Димитър Кръстанов обяви стартирането на проекта с пресконференция на 16 май 2014 г. от 10.30 часа в зала 115 в Областна администрация. Участваха представители на медиите, членовете на екипа на проекта, както и експерти от Админинстрацията.
В началото на пресконференцията инж. Кръстанов сподели, че има удоволствието да обяви началото на третия финансиран проект по ОПАК, който се реализира в Областна админинстрация по тази програма, което е безспорен показател за висок админинстративен капацитет. Той посочи, че големият брой европейски проекти, които се реализират в областта са в резултат на повишените знания и умения на експертите вследствие на провежданите обучения. Подобрената професионална компетентност на служителите пък е предпоставка за по-високи успехи, както и за повишено самочувствие на кадрите в Админинстрацията.
Подробна информация за целите, предвидените дейности и очакваните резултати даде ръководителя на проекта инж. Радка Тунева-Янчевска. Тя обяви, че са предвидени дейности, свързани с провеждане на професионални курсове от каталога на Института по публична администрация. В проекта е включен курс за надграждане на специализирани чуждоезикови знания за представители от Админинстрацията. Заложени са реални комуникации с чуждестранни партньори по проекти, с цел подобряване на уменията за международни контакти. „Административна етика и протокол” пък е темата, по която колектива ще бъде обучен.
Областният управител илюстрира наличието на повишен капацитет на ОА-Смолян, като сподели и за други постижения на ОА-Смолян, свързани с трансгранични проекти, с транспортна инфраструктура и комуникация. Проведе се дискусия по разглежданите теми и предстоящи дейности.
Водеща организация по проекта е Областна администрация Смолян. Продължителността на проекта е 9 месеца.