“Знаеща и можеща администрация-залог за успехи”

11 Юни 2014, 1159 прочита

В Областна админинстрация – Смолян продължава реализацията на проекта, финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет”, процедура по Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет “2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08, Договор № ЦА 12-22-33/24.07.2013г.
В съответствие с подписан двустранен договор за изпълнение на услуга, Сдружение “Център за развитие на община Златоград” завърши първия модул от предвидената Професионална психодиагностика на колектива на ОА-Смолян. На 10 юни 2014 г. директора Пламен Чингаров предаде на Областния управител инж. Димитър Кръстанов изготвените 33 индивидуални професионални оценъчни карти за всеки служител и ръководител от Областна админинстрация-Смолян, както и Аналитичен доклад с изводи и препоръки.
Професионалната психодиагностика е инструмент, чрез който се подпомагат организациите от публичния сектор, чиито служители са изложени на специфични психични и емоционални натоварвания, за оптимизация на дейността, управлението на човешките ресурси, разгръщане потенциала на служителите, постигане на успех и удовлетвореност, изграждане на умения за контрол върху конфликтни ситуации.
Оценката мотивира за повишаване на квалификацията и за подобряване на резултатите. Чрез оценката оценяваният се уверява, че целите и очакванията за резултатите му се следят от ръководството. Оценката допринася за формиране и развитие на личността, възпитава критичност към собствените слабости, но и да показва пътя за преодоляването им. Тя е представена така, че създава желание у оценявания да изразходва усилия за преодоляване на слабостите.
Предстои изпълнение на втория модул от 6-месечния психотренинг, в който са предвидени обучения по 4 теми: Разрешаване на конфликти и управление на кризите във взаимоотношенията; Изграждане на екип; Лидерски умения; Управление на промяната.
Общата цел на проекта е: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.