Заместник областният управител Емил Хумчев участва в заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район

25 Юни 2014, 1074 прочита

Заместник областният управител Емил Хумчев участва в заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Южен централен район /ЮЦР/, което се проведе вчера /24.06.2014 г./ в Пловдив. На срещата присъстваха представители на министерства, областните управители на областите в ЮЦР, кметове и представители на общините от района, представители на синдикални и браншови организации, НПО и представители на академичните среди на територията на района.
Зам. областният управител Емил Хумчев, заедно с областните управители от областите Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Хасково, запознаха присъстващите с изпълнението на проектите по Публичната инвестиционната програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. На заседанието бе представен годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на ЮЦР за 2013 г. Зам. министърът на образованието и науката Атанаска Тенева, обсъди с членовете на РСР на ЮЦР и с представители на академичните среди актуални проблеми и очаквания, свързани с професионалното и университетско образование. Бяха дискутирани възможности за по-ефективно взаимодействие с бизнеса.
Участниците в заседанието бяха информирани за Националната приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000. Тя е механизъм за координация и управление на национално ниво, който цели да подпомогне ефективното управление на защитените зони и да гарантира ефективното използване на наличните финансови ресурси, свързани с Натура 2000. Присъстващите бяха запознати и с проект "Капацитет". Проектът "Капацитет за работа със заинтересовани страни" е финансиран от Норвежка грантова програма 2009–2014 г. и се реализира в партньорство с Център за предприемачество и управленско развитие (CEED) - България. Идеята на проекта е да се идентифицират добри практики в работата на съветите и комисиите за тристранно сътрудничество на браншово, общинско и областно ниво.