“Знаеща и можеща администрация-залог за успехи”

08 Юли 2014, 1178 прочита

Областна админинстрация – Смолян е в последния етап от реализацията на проекта, финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет”, процедура по Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет “2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08, Договор № ЦА 12-22-33/24.07.2013г.
В съответствие с подписан двустранен договор за изпълнение на услуга, Сдружение “Център за развитие на община Златоград” завърши втория модул от предвидената Професионална психодиагностика на колектива на Областна админинстрация-Смолян. На 07 юли 2014 г. директора Пламен Чингаров предаде на Областния управител инж. Димитър Кръстанов изготвените 33 удостоверения за участие в 6-месечния курс по професионална психодиагностика за всеки служител и ръководител от Админинстрацията. Проведе се изнесено обучение по 4 теми: Разрешаване на конфликти и управление на кризите във взаимоотношенията; Изграждане на екип; Лидерски умения; Управление на промяната. Решаваха се казуси, имаше ролеви игри, имаше дискусия.
Проведената професионална психодиагностика се прилага за първи път сред колектива на Областна админинстрация-Смолян. Резултатите от изпълнението на дейностите по договора напълно удовлетворяват участващите служители и ръководители. Изготвените индивидуални професионални оценъчни карти, както и Аналитичният доклад са основа, върху която може да се работи за оптимизация на дейността, управлението на човешките ресурси, разгръщане потенциала на служителите, постигане на успех и удовлетвореност, изграждане на умения за контрол върху конфликтни ситуации. Получените оценки мотивират участниците за повишаване на квалификацията и за подобряване на резултатите. Те са представени така, че създават желание у оценяваните да изразходват усилия за преодоляване на слабостите.
В процеса на проведените обучения по 4-те разгледани теми, както и при решаване на казусите се проведе дискусия и се формулираха интересни предложения и идеи за бъдеща работа. Психологът Емилия Кръстева направи обобщение и анализ на целия процес на психотренинга.
В заключения участниците изразиха мнение, че реализацията на дейността допринася за изпълнение на общата цел на проекта, а именно: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.