Мерки за недопускане разпространението на заболяването „син език” бяха обсъдени на заседание на Областната епизоотична комисия

09 Юли 2014, 1114 прочита

Днес, 09.07.2014 г. /сряда/, под председателството на областния управител инж. Димитър Кръстанов се проведе заседание на Постоянната областна епизоотична комисия във връзка с първично възникнало огнище на заболяването „син език” в с. Мандрица, област Хасково.
Със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция за безопасност на храните, общините Неделино и Златоград попадат в така определената предпазна зона около огнището на болестта, която е с радиус от 100 км. Определена е и наблюдавана зона с радиус 150 км, в която са включени общините Смолян, Чепеларе, Златоград, Неделино, Мадан, Рудозем и Баните. На проведеното заседание бяха обсъдени превантивни мерки за недопускане разпространението на заболяването „син език” в област Смолян, които бяха представени от д-р Сава Бозуков, директор на ОДБХ- Смолян. Мерките включват: Преброяване и регистрация на едрите и дребни преживни животни, отглеждани в селищата, разположени в двете зони; Извършване на клинични прегледи през две седмици на едрите и дребни преживни животни, чиито резултати да се документират; Забрана за придвижване на възприемчиви за „син език” преживни животни в и от зоната на двете общини Неделино и Златоград, с изключение на тези предназначени за незабавно клане, след извършен клиничен преглед, термометриране и обработка с репеленти. Клането следва да се извършва само в кланици на територията на областта; Да се извършва стриктен предкланичен и следкланичен преглед, съгласно изискванията на Регламент /ЕО/ № 854/2004 в месодобивните предприятия на територията на двете определени зони; Забарана за паша на всички възприемчиви животни от двете зони в часовете с активен летеж на кулокоиди /род комари/ от 19.00 ч. до 08.00 ч., както и забрана за провеждането на пазари и изложби на едри и дребни преживни животни на територията на двете зони; Извършване на дезинсекция в и около помещенията за отглеждане на животни и местата за водопои в двете общини Неделино и Златоград, като животновъдите предварително предупредят собствениците на пчелини, ако наблизо има такива; Да не се позволява при паша и водопой смесване с други стада, както и закупуване на преживни животни с неизвестен здравен статус и произход и др.
Още от днес предстои да бъдат свикани общинските епизоотични комисии, а кметовете и кметски наместници имат ангажимент да изготвят списъци на стопаните с актуален брой едри и дребни преживни животни. От своя страна стопаните трябва своевременно да информират официалните лекари по общини за настъпили промени в здравния статус на животните.
На заседанието, като най-важна и спешна мярка, се очерта ограничаването на движението на преживни животни в и от предпазната зона, както и от граничните области Хасково и Кърджали. Засилване на контрола и проверките на транспортните средства за превоз на живи животни бе поето като ангажимент от страна на органите на полицията /ОД МВР и РДГП/. Регионална дирекция по горите ще следва да следи за наличие на болестта и при някои диви животни /елен лопатар, благороден елен и сърни/ и своевременно да информира компетентните органи.
Информация за това какво точно представлява заболяването „син език” представи д-р Валентина Мелемова, началник отдел „Здравеопазване на животните” към ОДБХ-Смолян. Стана ясно, че ЗАБОЛЯВАНЕТО „СИН ЕЗИК” НЕ Е ОПАСНО ЗА ХОРАТА. То представлява векторно заболяване по домашните и дивите преживни животни. Като причинителят е от род Culicoides. От син език най-често боледуват овце и се характеризира с висока заболеваемост сред тях. Област Смолян е включена в Програмата за надзор на болестта „син език”.
В края на заседанието председателят на Епизоотичната комисия и областен управител инж. Димитър Кръстанов изрази надежда, че навременните мерки ще предотвратят разпространението на заболяването в Смолянско. Той подчерта необходимостта от добра връзка и координация между отделните структури с цел по ясна и точна преценка на ситуацията и съответно адекватна реакция в случай на нужда.