Обучени вътрешни одитори по ИСО

10 Юли 2014, 1124 прочита

По проект на Областна администрация - Смолян “Знаеща и можеща администрация - залог за успехи”, по ОП “Административен капацитет” приключи обучението на 3-ма вътрешни одитори на системи за управление на качеството по ИСО.
Обучението е проведено в Пловдив от водещи одитори на сертифицираща институция РИНА БЪЛГАРИЯ ЕООД. След преминаване на лекционен курс, решаване на практически казуси, изготвяне на планове и попълване на документация, обучените са преминали изпит-теоретичен и практически. На база на резултатите са получени сертификати, които са международно признати.
На база на придобитите знания и умения, един от сертифицираните експерти ще извършва одит за съответствие с международен стандарт ИСО 9001:2008 в съответствие с новите изисквания при одит на системи за управление съгласно стандарт ИСО 19011:2011. Другите двама сертифицирани експерти ще извършват одит за съответствие с международен стандарт ИСО 27001:2006, който е за Системи за упрвление на сигурността на информацията.
С изпълнение на тази заложена дейност от проекта се допринася за постигане на общата цел, а именно: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и резултатно изпълнение на задълженията.