С пресконференция се отчете свършеното и се приключи работата по проект по ОПАК

17 Юли 2014, 1102 прочита

На 17 юли в Областна админинстрация – Смолян се проведе заключителна пресконференция по проект “Знаеща и можеща администрация - залог за успехи”, реализиран по Оперативна програма ”Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.
Областният управител инж. Димитър Кръстанов откри пресконференцията, като поздрави журналистите и изрази своето удовлетворение от добре свършената работа по проекта.
Ръководителят на проекта инж. Радка Тунева-Янчевска изнесе подробна информация за реализираните дейности по време на едногодишната работа, a именно:
От Института по публична администрация - гр.София по проекта са проведени 20 курса за професионално обучение. Темите са съобразени с длъжностите на обучаващите се експерти. Всички обучени са получили удостоверения за професионална квалификация. Иновация е извършената професионална психодиагностика на колектива на Областна админинстрация-Смолян. Изготвените 33 удостоверения за участие, както и разработените индивидуални професионални оценъчни карти бяха връчени на всеки служител и ръководител от Админинстрацията. Проведено е изнесено обучение по 4 теми: Разрешаване на конфликти и управление на кризите във взаимоотношенията; Изграждане на екип; Лидерски умения; Управление на промяната. Изготвен е обобщен Аналитичен доклад с изводи и препоръки.
По проекта е проведен 6-месечен специализиран чуждоезиков курс по английски език за 23-ма от Админинстрацията, които са получили удостоверения за усвоено ниво по европейската езикова рамка. Обучени са 3-ма вътрешни одитори по ИСО за Интегрираната система за управление на качеството и информационната сигурност.
В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност в работата са проведени 3 пресконференции и са публикувани прессъобщения за хода на проекта.
Обобщавайки постигнатите резултати като заключение може да се каже, че с реализираните дейности се е допринесло за постигане на общата цел на проекта, а именно „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията”.