Равносметка на резултатите от проект по ОПАК

21 Юли 2014, 1172 прочита

На 21 юли в Областна админинстрация – Смолян се проведе заключително заседание на екипа по проект “Знаеща и можеща администрация - залог за успехи”, реализиран по Оперативна програма ”Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.
Бе извършен цялостен анализ на изпълнението на бюджета и на постигнатите резултати. Сравнени с поставените цели се налага заключението, че на 100% са изпълнени всички дейности и са постигнати заложените цели.
Екипът докладва на Областния управител инж. Димитър Кръстанов, който изрази своето удовлетворение от добре свършената работа по проекта. Той споделя мнението, че работата на служителите в държавната администрация е тема с висока обществена чувствителност. Доброто функциониране на структурите от централната, регионална и местна власти е с пряк обществен интерес и влияе върху всеки гражданин на страната. Затова и акцентът в дейностите на приключилия проект бе насочен към човешките ресурси в администрацията, за да бъде компетентна, да бъде обучена, квалифицирана, да работи професионално и да прилага европейския опит.
Управлението на човешките ресурси е фактор, без който реформата в държавната администрация е трудно осъществима. Капацитетът на администрацията е предпоставка както за успешното въвеждане на принципите на по-добро управление, така и за подобряване на административното обслужване. Добрата администрация е важен фактор за привличане на инвестиции в региона.
Екипът на проекта изрази увереост, че с реализацията на проекта е даден принос към това, управленските знания и умения на служителите в Областна администрация - Смолян да бъдат разширени с нови възможности, организационната им култура да бъде обогатена, а самата организация е получила шанс за модернизация и развитие към ново, по-високо ниво на ефективност. Всичко това пък повишава самочувствието на кадрите в държавната администрация, дава възможност за размах и увереност при вземането на решения и упражняването на политики.
Обобщавайки постигнатите резултати, като заключение, може да се каже, че с реализираните дейности се е допринесло за постигане на общата цел на проекта, а именно „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията”.